Вступ

Ти можеш!» - повинен на­гадувати вчитель учневі.
«Він може!» - повинен нагадувати колектив.
«Я можу!» - повинен повірити в себе учень.
В.Шаталов

Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Усе це пов’язане із рівнем загальної освіти, увагою до розвитку творчих здібностей особистості, створення умов для їх виявлення. Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності.

 Розвиток інноваційної особистості в кожній людині — це соціальне замовлення сучасності. Виконувати його повинна освіта. Школа має не тільки задовольняти потреби сучасного суспільства, але й зазирати у майбутнє, бути на крок попереду, виступаючи чинником, який формує майбутнє суспільство.

Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, уміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. 

Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.

Концепція сучасної креативної освіти відповідає основним документам, що забезпечують діяльність освітньої галузі: нові Державні стандарти початкової освіти,  Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, Національна доктрина розвитку освіти України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державні документи щодо реформування сучасної освіти. 

Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яку проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Наше життя стало безперервним процесом адаптації, і саме від адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежать її успіх та  можливості самореалізації.

Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою  у власних силах людиною.

Таким чином,  зміни у суспільному житті і свідомості вимагають від нас, педагогів, визначити нову мету навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України.

В освіті головні  цінності – дитина і педагог, здатний  розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність. А звідси – центрованість на ідеях: людина – не засіб, а мета, тому не дитину треба пристосовувати до системи освіти, а школу до неї.

Серед головних завдань школи є створення інноваційної педагогічної системи з такою організацією навчально-виховного процесу, яка б максимально повно сприяла розвитку продуктивно мислячої, творчої особистості, задоволенню її потреб у самопізнанні, творчому самовдосконаленні, самореалізації, особистісному та професійному самовизначенні.

    Успіх у вирішенні цього завдання значною мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю, загальною педагогічною культурою вчителя. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема  підвищення кваліфікації і професійної компетентності кожного вчителя,  розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, досягнення оптимальних результатів у навчанні, вихованні і розвитку школярів.

Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої  роботи методоб'єднання, так як основні завдання шкільної методичної служби полягають у стимулюванні мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу, наданні необхідної допомоги й підтримки у здійсненні неперервного навчання.

У 2013 – 2014 навчальному році робота методичного об’єднання  вчителів була спрямована на  реалізацію державної освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти, чинним законодавством про освіту.

Виховання поваги і любові до рідної мови, пробудження почуття захоплення її красою, ліричністю, милозвучністю, виразністю, а головне, отримання знань за її допомогою – міцний і найбільш надійний гарант національного виховання. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовували на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Із 1 вересня 2012 року розпочали впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

На засіданнях методичного об’єднання були розглянуті такі питання: «Урізноманітнення, вдосконалення сучасних інноваційних форм та методів проведення занять у початковій ланці» (Т.В.Сита);  «Методика проектування та прогнозування розвитку особистості молодшого школяра» (Н.А.Білявська); «Соціально-комунікативна активність дитини як фактор розвитку її індивідуальності» (В.В. Якимович);  «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (Н.А. Білявська); «Формування компетенцій молодших школярів шляхом впровадження інтерактивних технологій» (О.В. Анатієнко). Вчителі вивчали педагогічний досвід В.О.Сухомлинського з питання про виховання успіхом у навчанні та К.Д. Ушинського.  Проведені діалоги з питань самоосвіти.

Було створено банк інформації з науково-методичних проблем вчителів. Поряд  із традиційними формами роботи методоб’єднання впроваджувалися інші форми: методичні посиденьки, круглі столи, методичні ринги. Завершувальним етапом роботи МО були щорічні індивідуальні звіти вчителів, зокрема з науково-методичних проблем, під час проведення щорічних методичних декад. У кожного вчителя є портфоліо.

 Учителі постійно готують дітей до участі  у Міжнародному конкурсі знавців української мови  ім. П. Яцика, діти беруть участь в районних олімпіадах. Маємо такі результати: конкурс ім. П.Яцика (районний етап)  – 1 місце - Зленко Ірина, вчитель Анатієнко О.В.; олімпіада з української мови – 1 місце - Зленко Ірина, вчитель Анатієнко О.В.;  олімпіада з природознавства – 1 місце Барсук Альбіна, вчитель Анатієнко О.В.; олімпіада з математики – 1 місце  Петруша Дмитро, вчитель Анатієнко О.В.

Важливою формою роботи методичного об’єднання вчителів щодо втілення у практику передового педагогічного досвіду, популяризації навчальних предметів є тиждень педагогічної майстерності. Проведення його заздалегідь планується вчителями і є своєрідним звітом педагогів про свою роботу. Під час проведення такого тижня складається план, виставляються методичні доробки вчителів, творчі здобутки учнів, ілюстрації й фотографії заходів і фрагментів проведення уроків. Вихованці й вчителі випускають предметні газети, бюлетені, тижневики. У рамках тижня проводяться відкриті уроки для батьків, вечори, фестивалі, шоу за участю учнів, учителів, батьків. Учителі намагаються якнайкраще представити свою роботу, досягнення, успіхи, перемоги, презентувати себе у ролі вчителя. Така робота демонструє співдружність усіх учасників навчально-виховного процесу, допомагає наблизити навчальний предмет до життя.

Особливо багато уваги педагоги приділяють посиленню ролі самостійної практичної і розумової пізнавальної діяльності, розвитку навичок самоконтролю в процесі цілеспрямованого пошуку знань. Застосовують ігрові ситуації, головоломки, ребуси, логічні задачі, завдання на кмітливість, здогадку тощо. Кожний педагог початкової ланки – талановитий, творчий вчитель, працює з відкритим серцем. Їх очі світяться яскравим вогником, що освітлює життєвий шлях вихованців. Робота кожного класовода містить обов’язкові компоненти: участь родини; навчання дітей з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей; робота в групах; виховання поведінки. 

Працює  Школа молодого вчителя. Спочатку молодих учителів запрошують на уроки колег, залучають до аналізу своєї роботи. Молоді вчителі беруть участь у педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, спочатку як слухачі, а потім як активні учасники. Спрямовано її переважно на стимулювання сумлінної результативної праці, на розвиток творчих здібностей молодого вчителя, підвищення рівня професійної майстерності шляхом запровадження нових ідей і підходів, розвиток інтересу до творчості.

 У 2014 – 2015 н.р. вчителі НВК продовжують працювати над реалізацією гуманістичної системи виховання. Науково–методичною проблемою закладу є «Забезпечення умов для досягнення учнями рівня компетентності (освіченості), що відповідає їхньому особистісному потенціалу», тому робота методичного об'єднання  вчителів початкових класів продовжує роботу над проблемою «Творче спрямування діяльності вчителів на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних, творчих можливостей, інноваційної діяльності». Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності вчителя займає робота над індивідуальною методичною, педагогічною, психологічною темою (проблемою).

Продовжуємо роботу над впровадженням Державного стандарту початкової загальної освіти. Із 2 класу розпочинається вивчення предмету «Сходинки до інформатики» (із 2014-2015 н.р. «Інформатика», освітня галузь «Технології»), спрямоване на успішне опанування практичних навичок користування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями з метою розв’язування життєвих та навчальних завдань. Із 3 класу вводиться вивчення предмету «Я у світі» (освітня галузь «Суспільствознавство»), спрямованого на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання.

Оскільки період навчання дитини в початковій школі є початком особливої навчальної діяльності, яка вимагає від дитини не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль вчителі методичного об’єднання, крім традиційних уроків, впроваджують інноваційні технології, інтерактивні форми та методи проведення уроків, моделювання уроків і проведення їх у комп'ютерному класі, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка складних тем програми, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого–педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури. Особливого сенсу набувають відпрацювання та впровадження продуктивної технології (розвивального, модульного, інтерактивного навчання, розвитку критичного мислення, особистісно орієнтована, інформаційна, біоадекватна, інтегральна та інші), яка дозволить навчати й навчити, її науково-методичний супровід.

Успіх педагогічної діяльності сьогодні визначається не тільки й не стільки ступенем професійної підготовки вчителя, рівнем знань, скільки бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно підвищувати рівень професійної компетентності, формувати педагогічну позицію.

     Навчаючи педагогів,  використовуємо різноманітні форми, методи, підходи, засоби, технології.

     Серед них:

 – консультування (індивідуальне і групове);

 – активно-ігрові методи;

 – навчання у формі практикуму;

 – навчання у формі дослідницької роботи;

 – науково-практичні прес-конференції;

 – проблемні семінари;

        самоосвіта вчителя.

    Отже, першочерговим завданням роботи методичного об’єднання є консолідація зусилля на створенні моделі неперервної освіти педагогів, що є органічним компонентом процесу вдосконалення навчально-виховного процесу.

Серед основних цілей сучасної освіти в Україні головною є необхідність вироблення оновленого погляду на виховання здорової особистості. Одним із завдань функціонування системи освіти є формування культури здоров'я учнів НВК, що знаходить свій вияв у завданнях формування, збереження, зміцнення здоров'я.

Методичне об'єднання  вчителів початкових класів дбатиме про те, щоб школа була:

-          школою радості для учня;

-          школою творчості для вчителя;

-          школою спокою для батьків.

Основні напрямки роботи

 методичного об'єднання

вчителів початкових класів

1.            Підвищуючи науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов'язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності гімназистів, виховання учня–творця відповідно до потреб та запитів суспільства.

2.            Роботу методичного об’єднання вчителів спрямовувати на всебічний розвиток юної особистості, вдосконалювати методичну культуру кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.

3.            Розвивати професійні вміння вчителя початкових класів, його готовність до впровадження нетрадиційних підходів організації навчально-виховного процесу, моделювання навчальних занять з використанням інноваційних технологій навчання, реалізації індивідуальної траєкторії розвитку кожної особистості.

4.            Вдосконалювати педагогічну майстерність та компетентність вчителя шляхом збагачення знань з психології, педагогіки, філософії, соціології, методик викладання основ наук.

5.            Підвищувати рівень загальної, психолого-педагогічної, емоційно-комунікативної та ефективно-творчої культури педагога-дослідника. 

6.            Надавати необхідну допомогу молодим вчителям в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, допомагати розробляти поурочні плани, впроваджувати досягнення передового педагогічного досвіду, нових форм, методів і засобів навчання і виховання.

7.            Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості, інтерактивного здобування знань.

 

8.            Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями.

9.            Сприяти виробленню в учнів правильного каліграфічного письма.

10.       Поповнювати «банк ідей» педагогічної творчості вчителів.

11.       Розкривати творчі здібності учнів початкових класів.

12.       Проводити предметні тижні та дні відкритих дверей для батьків.

13.       Організовувати виставки власних навчальних посібників, саморобних наочних посібників, дидактичного матеріалу, тематичних тек.

 

Відомості про членів методичного об'єднання

 

 

 

 

№ п.п.

Прізвище, ім'я,

по батькові

Місце роботи

освіта

педстаж

фах

Який предмет викладає

1.

Білявська Наталія Анатоліївна

Згурівський НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня»

вища

20

учитель початкових класів

учитель

3 класу

2.

Анатієнко Оксана Василівна

 

Згурівський НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня»

вища

4

учитель початкових класів

учитель

1 класу

3.

Сита Тетяна Володимирівна

Згурівський НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня»

вища

7

учитель початкових класів

учитель

2 класу

4.

Якимович Віта Володимирівна

Згурівський НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня»

молодший спеціаліст

3

учитель

з початкової освіти

учитель

4 класу

 

 

 

 

 

 

 


Питання самоосвіти вчителів

 

 

 

№ п.п.

Прізвище, ім’я, по батькові

Проблемне питання вчителя

 

1.

 

Білявська Наталія Анатоліївна

 

Використання сучасних освітніх технологій

з метою розвитку креативної інноваційної особистості

 

 

 

2.

 

Анатієнко Оксана Василівна

 

 

Управління творчістю учнів у процесі навчання

3.

 

Сита Тетяна Володимирівна

 

Психолого-дидактичні прийоми активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

 

 

4.

 

Якимович Віта Володимирівна

 

 

Розвиток самоосвітніх умінь учнів як шлях до особистісного зростання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Тематика засідань

 

№ п.п.

Тема засідань

Дата

Хто виконує

 

І засідання

Організаційне

Завдання школи – навчити жити. Ми повинні виховати Людину, здатну створити своє особисте життя.

                                                                               П. Блонський

 

1.

Обговорення і затвердження плану роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів на 2014–2015 н.р., рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників

30 серпня 2014 р.

усі вчителі

2.

Шляхи оновлення змісту початкової освіти. Обговорення Державного стандарту  початкової загальної освіти, Концепції загальної середньої освіти,  навчальних програм, підручників

 

усі вчителі

3.

Науково-методичні рекомендації по роботі над проблемою «Творче спрямування діяльності вчителів на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних, творчих можливостей, інноваційної діяльності». Розробка рекомендацій із самоосвіти. (Інформація)

 

Н.А.Білявська

 

4.

Досвід ефективної взаємодії та наступності у період адаптації від дошкільного до шкільного життя

 

Н.А.Білявська,

Т.В.Сита,

О.В.Анатієнко

 

5.

Обговорення Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

 

усі вчителі

6.

Зустріч із психологом та соціальним педагогом «Готовність до навчання як один із чинників попередження шкільної дезадаптації»

 

І.О.Жиглій,

І.М.Журавська

7.

«Моє робоче місце»: огляд навчальних кабінетів вчителів

 

усі вчителі

8.

Створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації

 

усі вчителі

9.

Вхідне діагностування

 

усі вчителі

Завдання:

 

- затвердити план роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2014-2015 н.р.;

вересень

Н.А. Білявська

 

- скласти графік відкритих уроків;

вересень

Н.А. Білявська

 

- ґрунтовно вивчити новий Державний стандарт  початкової загальної освіти;

вересень

усі вчителі

 

- забезпечити умови для всебічного розвитку юної особистості, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів в позитивній психологічній атмосфері;

постійно

усі вчителі

 

створити банк даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;

вересень-жовтень

усі вчителі

 

- створити сприятливу психологічну атмосферу для природної адаптації першокласників до навчання; допомогти дитині успішно пройти адаптаційний період.

вересень-

листопад

О.В.Анатієнко

І.О.Жиглій-практичний психолог

 

- зберігати й зміцнювати здоров’я дітей, підтримувати тісний зв’язок із медичними працівниками; володіти навичками надання первинної медичної допомоги;

постійно

усі вчителі

 

- зберігати та поповнювати матеріальну базу кабінету протягом навчального року, оновлювати комплексно-методичне забезпечення предметів, дотримуватись виконання плану роботи кабінету та плану удосконалення вчителів.

постійно

усі вчителі

 

 

 

ІІ засідання

«Ти можеш!» – повинен нагадувати вчитель учневі.

«Він може!» - повинен нагадувати колектив.

«Я можу!» - повинен повірити в себе учень.

В. Шаталов

1.

Круглий стіл «Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів»

жовтень

усі вчителі

2.

Відвідування та обговорення відкритого уроку в 2 класі. Мета відвідування: «Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів»

 

Т.В.Сита

3.

Методичний ринг «Аналіз ефективності різних методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів»

 

усі вчителі

4.

Підготовча робота в 1-3 класах та організація і проведення предметних олімпіад для випускників школи І ступеня

 

О.В. Анатієнко,

Т.В. Сита,

Н.А. Білявська,

Якимович В.В.

5.

Допомога психолога «Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування в процесі стимулювання навчальної діяльності»

 

І. О. Жиглій

6.

Вивчення рівня вихованості учнів (діагностування)

 

усі вчителі

Завдання:

 

- забезпечити формування стійких навчально-пізнавальних потреб не стільки в оцінках, скільки в результатах та різних видах пропонованої вчителем діяльності, яка дає змогу почуватися в ролі учня як дорослої, відповідальної людини;

постійно

усі вчителі

 

- застосовувати у роботі методи і прийоми психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів: заохочення, пізнавальний інтерес, навчально-пізнавальну гру, кооперацію учнів під час уроків, створення яскравих уявно-образних уявлень, використання творчих завдань, створення проблемних ситуацій, спонукання до пошуку альтернативних рішень, створення ситуації успіху, створення ситуації взаємодопомоги;

постійно

усі вчителі

 

- скласти і погордити завдання, організувати  проведення І етапу олімпіад з української мови, математики, курсу «Я і Україна» для учнів 4 класу;

жовтень

В.В. Якимович

 

 

- задовольняти запити, потреби учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації;

протягом року

Н.А. Білявська

 

 

 - враховувати в процесі стимулювання навчальної діяльності психолого-педагогічні особливості школярів;

протягом року

усі вчителі

 

- вивчати рівень вихованості учнів початкових класів, враховувати результати у подальшому плануванні роботи з учнями та батьками.

протягом року

усі вчителі

ІІІ засідання

Відкриття народжуються там, де закінчуються знання вчителя й починається нове знання учня.

К. Федін

1.

Доповідь «Інтелект і креативність – якості гармонійної особистості»

листопад

Н.А. Білявська

2.

Відвідування та обговорення відкритого уроку в 3 класі. Мета відвідування: «Розвиток креативності на уроках математики»

 

Н.А. Білявська

3.

Відвідування та обговорення відкритого уроку в 4 класі. Мета відвідування: «Розвиток логічного мислення й творчої уяви учнів на уроках розвитку зв»язного мовлення»

 

В.В. Якимович

4.

Вивчаємо передовий педагогічний досвід.

Творче мислення і сучасні методи його формування у школярів за досвідом Шалви Амонашвілі

 

усі вчителі

5.

Сімейна розмова «Зустріч юності з мудрістю» (молоді вчителі завчасно готують запитання щодо методики викладання предметів, розв'язання складних ситуацій, а старші вчителі з позицій свого досвіду радять колегам, як правильно вибрати метод чи прийом роботи на уроці, чим зацікавити учнів, як активізувати їхню навчальну діяльність)

 

усі вчителі

6.

Ярмарок педагогічних ідей «Латеральне мислення та методи його розвитку»

 

усі вчителі

7.

Діагностика рівня сформованості компонентів творчого мислення учнів

 

І.М.Журавська-соціальний педагог,

І.О. Жиглій – практичний психолог

Завдання:

 

- впроваджувати нові педагогічні підходи, що  передбачають креативне навчання як вчителів, так і учнів, ґрунтуються на  одночасному використанні мультимедійних засобів, комп’ютерів та Інтернету, дозволяють зробити процес навчання більш інтенсивним та інтерактивним; застосувати такі методи: взаємне навчання, самоорганізація, емпіричне навчання, навчання в умовах, наближених до реальних, навчання з використанням ресурсів та проблемно-орієнтоване навчання, рефлексія, критичний самоаналіз;

постійно

усі вчителі

 

- створити збірник творчих вправ та ігор, як невід’ємної частини логічного мислення школярів;

до кінця року

усі вчителі

 

- готувати учнів до участі в конкурсі знавців рідної мови імені Петра Яцика;

- представити матеріали, методичні розробки, систему вправ з підготовки дітей до участі в конкурсі;

постійно

усі вчителі

 

- надавати необхідну допомогу молодим вчителям в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, допомагати розробляти поурочні плани, впроваджувати досягнення передового педагогічного досвіду, нових форм, методів і засобів навчання і виховання;

постійно

Н.А. Білявська,

Т.В. Сита

 

- впроваджувати в роботу передовий педагогічний досвід Шалви Амонашвілі;

постійно

усі вчителі

 

- продовжувати використовувати здоров’язберігаючі технології на основі органічного поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності учнів, формування в молодших школярів здорового способу життя та безпечної поведінки; емоційності та доступності навчального матеріалу, його унаочнення.

протягом року

усі вчителі

ІV засідання

Хто навчається без книги, той черпає воду решетом

Гордон Драйден

1.

Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів

Грудень

Т.В.Сита

2.

Інтерактивний підхід до формування у молодших школярів основ літературної компетентності

 

Н.А. Білявська

3.

Відвідування та обговорення  уроку (1 клас). Мета відвідування: «Шляхи забезпечення розвитку пізнавально-практичної діяльності учнів»

 

О.В. Анатієнко

4.

Обмін думками «Шляхи навчання діалогічного мовлення»

 

усі вчителі

5.

Науково-педагогічна творчість. Шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів

 

усі вчителі

6.

Психологічний тренінг «Як покращити пам'ять дитини»

 

І. О. Жиглій – практичний психолог

7.

Планування та проведення  тижня педагогічної майстерності вчителів початкових класів

 

усі вчителі

8.

Підсумки участі учнів 4 класу в І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

 

В.В. Якимович

 

9.

Зміцнення матеріальної бази кабінету вчителями, які працюють у даному кабінеті

 

усі вчителі

Завдання:

 

- продовжувати знайомитись з роботою молодих вчителів  Анатієнко О.В. та Якимович В.В.;

протягом року

Н.А. Білявська

 

- прищеплювати дітям любов до мови, вміння відчувати й осягти її глибокий зміст і красу;

постійно

усі вчителі

 

- сприяти становленню і розвитку якостей дитини-читача, здатної до самостійної читацької, творчої діяльності; здійснення мовленнєвого, літературного, інтелектуального розвитку; формування морально-естетичних уявлень і понять; збагачення почуттів; виховання любові до мистецтва слова, потреби в систематичному читанні.

постійно

усі вчителі

 

- координувати колективні форми і методи роботи та самоосвіти, спрямовані на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;

протягом року

Н.А. Білявська

 

- розробити комплекс вправ для формування вмінь і навичок діалогічного мовлення (по класах);

січень

усі вчителі

 

- активно залучати учнів до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках;

постійно

усі вчителі

 

- обговорити, спланувати тиждень педагогічної майстерності вчителів початкових класів;

січень, лютий

усі вчителі

 

- продовжити роботу зі зміцнення матеріальної бази кабінетів;

січень

усі вчителі

 

- провести тиждень педагогічної майстерності вчителів, День відкритих дверей для батьків.

лютий

усі вчителі

 

 

V засідання

Учитель – це той, хто виховує і викохує нашу зміну, це той, хто вкладає в маленькі голівки наших дітей найвищі ідеали людства, прищеплює їм любов до життя і до праці, прекрасне почуття колективу, честь і мужність, ясність у поглядах, безмежну жадобу до знань.

М.Т.Рильський

1.

Організація та проведення тижня педагогічної майстерності вчителів

Лютий

усі вчителі

2.

Методична панорама уроків. Мета відвідування: реалізація вчителем вибраної науково-методичної проблеми

 

усі вчителі

3.

Педагогічна олімпіада  (захист педагогом науково-методичної проблеми, над вирішенням якої він працював 4 роки)

 

В.В. Якимович

4.

Підготовка до державної підсумкової атестації учнів

4 класу

 

В.В. Якимович

5.

Підсумкова конференція за результатами тижня педагогічної майстерності вчителів «Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів, створення ситуації успіху в навчально-виховній діяльності»

 

усі вчителі

6.

Ярмарка педагогічних посібників і підручників. Представлення матеріалів, власних посібників, саморобних унаочнень вчителів. Участь у педагогічній виставці «Педагогічна майстерність. Досвід, проблеми та перспективи»

 

усі вчителі

7.

Методичний діалог «Інтерактивні форми роботи з батьками»

 

усі вчителі

Завдання:

 

- брати активну участь у тижні педмайстерності;

лютий

усі вчителі

 

- накопичувати знання і вміння з методики навчально-виховної роботи, попереджувати найбільш серйозні недоліки у професійній діяльності;

 

усі вчителі

 

- організувати та провести ДПА у 4 класі; перевірити роботи та провести глибокий аналіз результативності робіт;

квітень,

травень

В.В. Якимович

 

 

- презентувати дидактичні матеріали, власні посібники, методичні розробки, книжки, макет зошита тощо;

березень

усі вчителі

 

- підготуватися до участі в підсумковій конференції за результатами тижня педагогічної майстернорсті;

березень

усі вчителі

 

- взяти активну участь у районній педагогічній виставці;

квітень

усі вчителі

 

- співпрацювати з батьками для досягнення поставленої виховної мети - виховання ОСОБИСТОСТІ, високоморальної, творчої та здорової людини.

постійно

усі вчителі

VІ засідання

Щоб бути Великим – треба бути людиною великої ідеї та великого характеру.

В.О.Сухомлинський

1.

Методичний бенефіс учителів початкових класів «Для людини, що за своїм духом, призначенням - ВЧИТЕЛЬ, стати МАЙСТРОМ - життєва потреба...»

Травень

усі вчителі

2.

Панорама педагогічних ідей і знахідок вчителів молодших класів «Минуле належить історії, майбутнє – це таємниця, а ця мить – подарунок. Ось чому цю мить називають сьогоденням»

 

усі вчителі

3.

Методичний «міст». Аналіз роботи за новими програмами, підручниками, зошитами

 

Т.В. Сита,

Н.А.Білявська,

О.В. Анатієнко

3.

Результати впровадження нових навчальних предметів «Інформатика», «Я і світ».

 

усі вчителі

4.

Підсумки участі учнів 1-4 класів в інтелектуальних конкурсах: «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник»

 

усі вчителі

5.

Вихідне діагностування

 

усі вчителі

6.

Складання перспективного плану роботи на 2015–2016 н.р.

 

усі вчителі

Завдання:

 

- узагальнити матеріали методичного бенефісу (самоаналіз діяльності за рік);

травень

усі вчителі

 

- обмін думками щодо реалізації проблемного питання МО і НВК (по класах);

травень

усі вчителі

 

- підсумки участі учнів 1-4 класів в інтелектуальних конкурсах: «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник»;

травень

усі вчителі

 

- скласти перспективний план роботи на 2015– 2016 н.р.;

травень

усі вчителі

 

- винести подяку вчителям початкових класів за сумлінну та творчу працю.

травень

Н.А.Білявська

 


 

Протокол № 1

засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів

                                                                  від    ......................................................

       Присутні:

1.

 

5.

 

2.

 

6.

 

3.

 

7.

 

4.

 

8.

 

 

Порядок денний:

 

1.Обговорення і затвердження плану роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів на 2014–2015 н.р., рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників

2.Шляхи оновлення змісту початкової освіти. Обговорення Державного стандарту  початкової загальної освіти, Концепції загальної середньої освіти,  навчальних програм, підручників

3.Науково-методичні рекомендації по роботі над проблемою «Творче спрямування діяльності вчителів на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних, творчих можливостей, інноваційної діяльності». Розробка рекомендацій із самоосвіти. (Інформація)

4.Досвід ефективної взаємодії та наступності у період адаптації від дошкільного до шкільного життя

5.Обговорення Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

6.Зустріч із психологом та соціальним педагогом «Готовність до навчання як одне із чинників попередження шкільної дезадаптації»

7.«Моє робоче місце»: огляд навчальних кабінетів вчителів

Створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації

8.Вхідне діагностування

 

Слухали:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

РІШЕННЯ:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Голова   методоб'єнання              ................................................................................................

Секретар                                         ................................................................................................

 

 

 

 

 


 

 

Протокол № 2

засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів

                                                                  від    ......................................................

       Присутні:

1.

 

5.

 

2.

 

6.

 

3.

 

7.

 

4.

 

8.

 

 

Порядок денний:

 

1.

Круглий стіл «Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів»

2.

Відвідування та обговорення відкритого уроку в 2 класі. Мета відвідування: «Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів»

3.

Методичний ринг «Аналіз ефективності різних методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів»

4.

Підготовча робота в 1-3 класах та організація і проведення предметних олімпіад для випускників школи І ступеня

5.

Допомога психолога «Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування в процесі стимулювання навчальної діяльності»»

6.

Вивчення рівня вихованості учнів (діагностування)

 

 

Слухали:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

РІШЕННЯ:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Голова   методоб'єнання              ................................................................................................

Секретар                                         ................................................................................................

 

 

 

Протокол № 3

засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів

                                                                  від    ......................................................

       Присутні:

1.

 

5.

 

2.

 

6.

 

3.

 

7.

 

4.

 

8.

 

 

Порядок денний:

 

1.

Доповідь «Інтелект і креативність – якості гармонійної особистості»

2.

Відвідування та обговорення відкритого уроку в 3 класі. Мета відвідування: «Розвиток креативності на уроках математики»

3.

Відвідування та обговорення відкритого уроку в 4 класі. Мета відвідування: «Розвиток логічного мислення й творчої уяви учнів у процесі вивчення предметів циклу»

4.

Вивчаємо передовий педагогічний досвід.

Творче мислення і сучасні методи його формування у школярів за досвідом Шалви Амонашвілі

5.

Сімейна розмова «Зустріч юності з мудрістю» (молоді вчителі завчасно готують запитання щодо методики викладання предметів, розв'язання складних ситуацій, а старші вчителі з позицій свого досвіду радять колегам, як правильно вибрати метод чи прийом роботи на уроці, чим зацікавити учнів, як активізувати їхню навчальну діяльність)

6.

Ярмарок педагогічних ідей «Латеральне мислення та методи його розвитку»

7.

Діагностика рівня сформованості компонентів творчого мислення учнів

Слухали:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

РІШЕННЯ:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Голова   методоб'єнання              ................................................................................................

Секретар                                         ................................................................................................

Протокол № 4

засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів

                                                                  від    ......................................................

       Присутні:

1.

 

5.

 

2.

 

6.

 

3.

 

7.

 

4.

 

8.

 

 

Порядок денний:

 

1.

Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів

2.

Інтерактивний підхід до формування у молодших школярів основ літературної компетентності

3.

Відвідування та обговорення  уроку (1 клас). Мета відвідування: «Шляхи забезпечення розвитку пізнавально-практичної діяльності учнів»

4.

Обмін думками «Шляхи навчання діалогічного мовлення»

5.

Науково-педагогічна творчість. Шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів

6.

Психологічний тренінг «Як покращити пам'ять дитини»

7.

Планування та проведення  тижня педагогічної майстерності вчителів початкових класів

8.

Підсумки участі учнів 4 класу в І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

9.

Зміцнення матеріальної бази кабінету вчителями, які працюють у даному кабінеті

Слухали:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

РІШЕННЯ:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Голова   методоб'єнання              ................................................................................................

Секретар                                         ................................................................................................

 

Протокол № 5

засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів

                                                                  від    ......................................................

       Присутні:

1.

 

5.

 

2.

 

6.

 

3.

 

7.

 

4.

 

8.

 

 

Порядок денний:

 

1.

Організація та проведення тижня педагогічної майстерності вчителів

2.

Методична панорама уроків. Мета відвідування: реалізація вчителем вибраної науково-методичної проблеми

3.

Педагогічна олімпіада  (захист педагогом науково-методичної проблеми, над вирішенням якої він працював 4 роки)

4.

Підготовка до державної підсумкової атестації учнів 4 класу

5.

Підсумкова конференція за результатами тижня педагогічної майстерності вчителів «Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів, створення ситуації успіху в навчально-виховній діяльності»

6.

Ярмарка педагогічних посібників і підручників. Представлення матеріалів, власних посібників, саморобних унаочнень вчителів. Участь у педагогічній виставці «Педагогічна майстерність. Досвід, проблеми та перспективи»

7.

Методичний діалог «Інтерактивні форми роботи з батьками»

 

Слухали:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

РІШЕННЯ:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Голова   методоб'єнання              ................................................................................................

Секретар                                         ................................................................................................

 

Протокол № 6

засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів

                                                                  від    ......................................................

       Присутні:

1.

 

5.

 

2.

 

6.

 

3.

 

7.

 

4.

 

8.

 

 

Порядок денний:

1.

Методичний бенефіс учителів початкових класів «Для людини, що за своїм духом, призначенням - ВЧИТЕЛЬ, стати МАЙСТРОМ - життєва потреба...»

2.

Панорама педагогічних ідей і знахідок вчителів молодших класів «Минуле належить історії, майбутнє – це таємниця, а ця мить – подарунок. Ось чому цю мить називають сьогоденням»

3.

Методичний «міст». Аналіз роботи за новими програмами, підручниками, зошитами

3.

Результати впровадження курсів варіативної частини навчального плану

4.

Підсумки участі учнів 1-4 класів в інтелектуальних конкурсах: «Колосок», «Кенгуру», «Соняшник»

5.

Вихідне діагностування

6.

Складання перспективного плану роботи на 2015–2016 н.р.

 

 

Слухали:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

РІШЕННЯ:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Голова   методоб'єнання              ................................................................................................

Секретар                                         ................................................................................................