Творча група з краєзнавства

«Практична реалізація краєзнавчого підходу до вивчення навчальних предметів у гімназії»


Науково-методична проблема гімназії: «Забезпечення умов для досягнення учнями рівня компетентнорсті, що відповідає їхньому особистісному потенціалу. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, фізичне і соціальне благополуччя»


Макаревич О.А. – учитель географії

Сухенко В.В. – кер. гуртка «Історичне краєзнавство»

Висовень В.О. – кер. гуртка «Українське народознавство»


2013-2014 н.р.

Історичне краєзнавство

як елемент сучасної історичної освіти

Зміст

Введення

Глава I. Краєзнавство в школі як компонент історичної освіти.

 1.  Поняття і витоки історичного краєзнавства

 2. Шкільне краєзнавство: нові реалії

Глава II. Джерела історичного краєзнавства.

 1. Речові джерела

 2. Письмові джерела

 3. Усні джерела

Глава III. Засоби підвищення ефективності вивчення краєзнавчого матеріалу.

 1.  Робота факультативів, краєзнавчих гуртків і клубів

 2. Краєзнавчі шкільні музеї: особливості діяльності

Висновок

Література

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


Введення

 Історичне краєзнавство - один з елементів історичної освіти та одна з найважливіших галузей шкільного краєзнавства. Воно ж є важливим засобом зв'язку школи з життям.

 Історичне краєзнавство є одним із джерел збагачення учнів знаннями про історію рідного краю, засобом виховання любові до нього і формування громадянських понять і якостей. Значення краєзнавчої роботи важко переоцінити, оскільки вона дає можливість учням прилучитися до суспільно-корисної діяльності, пов'язаної зі збором історичного матеріалу, в самих захоплюючих для дітей формах - екскурсіях, походах і т.д. Вивченням особливостей організації даної роботи в різний час займалися відомі історики, методисти, вчителі-практики. Найбільш значущими є праці А.С. Баркова «Про наукове краєзнавство», Г.Н. Манюшіна «Історичне краєзнавство», Д.В. Кацюбії «Історичне краєзнавство у вихованні учнів».  Тенденції та перспективи історичного краєзнавства розглядали М.М. Лазунова, Л.К. Єрмолаєва, Н. П. Мілонов, К.Ф. Строєв та інші автори.

 Актуальність даної теми визначається введенням краєзнавчого матеріалу в навчальні курси з історії Росії, все зростаючим інтересом до історичних витоків своєї малої батьківщини підростаючого покоління.

         Історичне краєзнавство розкриває учням зв'язку рідного краю з Росією, допомагає усвідомити нерозривний зв'язок, єдність історії кожного міста, села з історією нашої країни, відчути причетність до неї кожної родини і визнати своїм обов'язком, честю стати гідним спадкоємцем кращих традицій рідного краю.

 Також посилення ролі історичного краєзнавства в загальній системі краєзнавчих наук було пов'язано з інтересом до історії своєї Батьківщини учнів шкіл, а в зв'язку з цим - створенням у сільських і міських школах невеликих музеїв, краєзнавчих куточків.

 Об'єктом даної дослідницької роботи є краєзнавство в контексті сучасної історичної освіти.

 Предметом даної курсової роботи є вивчення цілей, завдань та пошук шляхів розвитку краєзнавства як елемента історичної освіти школярів.

 Мета дослідження - вивчивши витоки краєзнавства, визначити подальшу перспективу розвитку даної галузі історичної освіти.

 Дана мета визначає наступні завдання:

 - Розкрити поняття «історичне краєзнавство»;

 - Дослідити витоки історичного краєзнавства та історію розвитку;

 - Вивчити джерела історичного краєзнавства та їх функціональне значення;

 - Визначити шляхи та засоби підвищення ефективності краєзнавчої роботи;

 - Вивчити види і форми організації краєзнавства в загальноосвітній школі.

 На теоретичному рівні в даному дослідженні застосовувалися такі методи як метод теоретичного аналізу джерел з проблеми історичного краєзнавства, синтезу, узагальнення, конкретизації.


Глава I. Краєзнавство в школі як компонент історичного

освіти.

1. Поняття і витоки історичного краєзнавства.

 Історичне краєзнавство - один з елементів історичної освіти в школі і одна з важливих галузей шкільного краєзнавства.

 Система, зміст і методика історичного краєзнавства відповідає общепедагогических, дидактичним і предметно-методичним принципам та завданням, поставленим педагогічною наукою перед суспільствознавчими предметами, позакласної рабою і шкільним краєзнавством.

 Історичне краєзнавство в школі є одним із джерел збагачення учнів знаннями про рідний край, виховання любові до нього і формування громадянськості понять і навичок. Воно розкриває учням знаннями рідного краю, міста, села з великою Батьківщиною, з Росією, допомагає поліпшити нерозривний зв'язок, єдність історії кожного міста, села, села з історією нашої країни, відчути причетність до неї кожної родини і визнати своїм будинком, честю стати гідним спадкоємцем кращих традицій народного краю.

 В основі краєзнавства лежить не тільки допитливість, але й необхідність. Для більш оптимального використання ресурсів навколишнього місцевості людині необхідні були знання про них.

 На самих древніх стоянках зустрічаються сировина для знарядь, принесене за десятки кілометрів від місця проживання. Наприклад, велика частина знарядь на стоянках олдувайської культури в Африці зроблена з принесених каменів.

 Стале використання одних і тих же джерел сировини протягом сотень тисяч років показує, що людина вже тоді передавав «краєзнавчі» знання з покоління в покоління.

 З появою писемності ці знання стали фіксуватися міцніше. Таким чином, можна зробити висновок про те, що краєзнавство лежить в основі історії [1, С. 8].

         Слово «історія» у найдавніших джерелах не вживалося. Спроби з'ясувати реальні причини тих чи інших подій тоді не робилися, оскільки люди були впевнені, що все визначається богами. Головне завдання «краєзнавця» того часу полягала в вгадуванні волі богів.

 На Русі краєзнавчі відомості фіксувалися, перш за все, в літописах. Найбільш древній з літописних зведень, що дійшли до нас, - «Повість временних літ». Виклад датованих подій починається у ній з 860 року. У ній розповідається про розселення слов'янських племен, дається опис побуту і звичаїв слов'ян: «.. живяху кождо з своїм родом і на своїх місцях, що володіють кождо родом своїм на своїх местех» і т.п. [6, С. 79].

         Звичайно ж, не все в літописах можна сприймати на віру, особливо оцінки тих чи інших племен і народів. У літописців були свої симпатії і антипатії. Добре знаючи всі найбільші міста, автор уміло користується своїми знаннями психології правлячих князів.  Монголо-татарське ярмо призвело до тимчасового занепаду літописання, але в XIV-XVII ст. починається новий етап його розвитку. Цікаві краєзнавчі відомості містяться в донесеннях служивих людей, що посилаються державою в Сибір та в інші віддалені місця. Першим істориком - краєзнавцем Сибіру іноді називають Насіння Ульянович Ремезова (1642-1720 рр..), Упорядника карти Сибіру - «Креслярські книги Сибіру». Його праці використовували при написанні своїх праць такі історики як Міллер, Ломоносов.

 Історичного краєзнавства в XVII столітті надається державне значення. 13 лютого 1718 Петро I публікує указ, який наказує: «Також, якщо хто знайде в землі або у воді старі речі, а саме: каміння незвичайні, людські кості або скотинячі; так само які старі написи на камінні та інше, що зело старо і незвичайно - тако ж би приносили, за що буде величезна дача »[5, С. 192]. Все це сприяло тому, що в XVIII столітті історичне краєзнавство домагається значних успіхів, передусім у зв'язку з організацією перших великих академічних експедицій у різні краї Росії з метою їх детального вивчення.

 Також історичне краєзнавство отримало широкий розвиток в нашій країні після Великої Вітчизняної війни. Зростання інтересу до історії викликало значне пожвавлення історико-краєзнавчої роботи на місцях. «Розумне відношення до колективної пам'яті стало найбільш стійкою нашою культурною традицією» [2, С. 19].

 Важливим завданням історичного краєзнавства є фіксація і охорона пам'яток етнографії та мистецтва, що таке майже неможливо без залучення широких мас істориків-краєзнавців.

         Значення краєзнавчого матеріалу у викладанні історії в школі важко переоцінити.  Він дозволяє конкретизувати висловлюваний учителем матеріал. Вивчення історії в її конкретному втіленні в тому чи іншому краї дає більш правильне уявлення і про загальні закономірності розвитку тієї чи іншої історичної епохи.

 Крім того, вивчення конкретних пам'яток історії та культури дає можливість учням більш наочно представити закономірності розвитку і світової художньої культури. Історичне краєзнавство дає можливість долучити учнів до добросовісного, суспільно корисної праці у формі - екскурсії, походи, експедиції, підготовка експонатів для виставок, створення шкільного музею [4, С. 53].

 Також школа покликана прищеплювати учням почуття любові до Батьківщини, колективізм. Поняття «Батьківщина», «Вітчизна» в дитячому віці асоціюються з тим місцем, де знаходиться рідний дім, школа, тобто з конкретним містом, селищем. Від того, наскільки вони добре знають і люблять історію свого краю, залежить і глибина патріотичного почуття школярів [10, С. 18].

 Таким чином, ми бачимо, що поняття «історичне краєзнавство» з'явилося ще до нашої ери. Воно розвивалося, удосконалювалося, тим самим допомагаючи людству в його розвитку.

 Також історичне краєзнавство є одним із складових компонентів історичної освіти, адже вивчати історію Вітчизни без знання про рідний край просто неможливо.


2. Шкільне краєзнавство: нові реалії.

У учнів різних регіонів Росії конкретні знання про свій край будуть різними, але вони повинні увійти (в певному обсязі) до складу обов'язкових базових знань з історії Вітчизни, в ряді випадків - з історії ближнього і далекого зарубіжжя. Це відповідає вимогам державного стандарту шкільної історичної освіти. Історія краю («малої батьківщини») розглядається як частина історії Росії, республіки, що входять до складу Російської Федерації, більшого регіону, всесвітньої історії.

 Важливою умовою розвитку краєзнавства, в першу чергу історичного, є сучасні соціально-політичні зміни, коли зміцнюється російська державність, зростає роль «провінції», коли зростає інтерес росіян, молоді до свого історичного минулого, народних звичаїв і традицій, проблем регіонального розвитку та відродження своєї самобутності.

         Велике значення для вдосконалення історичного краєзнавства і в цілому історичної освіти в школі мають нові праці з історії. Дослідження вчених-істориків надали значну допомогу у подоланні старих підходів до змісту навчальних програм, підручників історії, в тому числі з історії рідного краю, сприяли у застосуванні на практиці багатофакторного підходу до історії та її викладання.

 Значним є внесок і методистів істориків. Розроблено федеральний і регіональні навчальні плани для шкіл, що передбачають реалізацію національно-регіонального компонента і використання матеріалів краєзнавства. Складено навчальні програми з краєзнавчим змістом, у тому числі поглиблених і факультативних курсів з історії краю, місцевих етносів, їх культурі, інтегрованих курсів краєзнавства і т.д. Практично у всіх суб'єктах Російської Федерації видані краєзнавчі підручники та методичні керівництва. Створюються хрестоматії, робочі зошити, карти, посібники на електронних носіях. У ряді регіонів з'явилися нові книги з історії, економіці та культурі окремих районів. Ці краєзнавчі видання успішно використовуються в роботі зі школярами.  Матеріали краєзнавства систематично публікуються в засобах масової інформації. У творчо працюючих шкільних колективах досліджуються питання змісту та організації краєзнавства. Більше уваги стало приділятися краєзнавчої підготовки та перепідготовки педагогів.

         При підготовці до краєзнавчої роботи в школі слід мати на увазі, що краєзнавство не тільки ефективний спосіб вирішення навчально-виховних завдань, а й можливість кожному вчителю долучитися разом з учнями до науково-дослідної роботи. Навряд чи можна знайти іншу галузь історичного знання, яка дозволяла б настільки швидко включитися студентові і молодому вчителю в наукову роботу.

 Краєзнавство, як і інша наукова діяльність, потребує суттєвої підготовки і виконання певних вимог. У деяких школах обмежуються вивченням саме того, що і так добре відомо з газет, радіо і телебачення. Така робота навряд чи може вважатися краєзнавчо-пошукової або тим більше, наукової, хоча вона, звичайно, і сама необтяжлива.

 Перше основна вимога до учнівським вишукувань з історичного краєзнавства - пошуковий, науковий характер. Треба організувати роботу з учнями так, щоб вони вирішували не навчальну задачу, а справжню наукову проблему. Краєзнавство представляє такі можливості досить широко.

 Поспішність недопустима і в методиці організації краєзнавчої роботи. Наприклад, вчителі однієї зі шкіл зажадали у всіх учнів уявити будь-яку давню знахідку, пообіцявши при цьому хорошу чи відмінну оцінку з історії (в залежності від давнини знахідки). Мета була благородною - створити кабінет краєзнавства в школі. Проте, вимога «стародавніх цінностей» за відмітку по предмету було методично невірним, воно могло штовхати на придбання таких речей не зовсім законним порядком. «Ініціатива» викладачів вчасно була скасована директором. Можна і потрібно збирати стародавні предмети і рукописи, по потрібно це робити не форсовано, а поступово і суто на законних засадах, не перетворюючи це в обов'язкове «захід» для отримання тієї чи іншої позначки.

 Наступною вимогою є те, що наукові вишукування школярів повинні грунтуватися на добровільних засадах, будь-яке застосування «вольових» прийомів може принести лише шкоду. Школи повинні вести роботу з охорони і дослідження пам'яток історії та культури, не як самоціль, а як засіб для виховання.

         Організовуючи краєзнавчу роботу, вчитель повинен виходити із специфіки свого регіону. При підготовці до роботи з краєзнавства в школі необхідні і певні практичні навички. Не кожен учитель історії підготовлений теоретично і практично до організації цієї пошукової, дослідницької роботи, не кожен володіє знаннями з організації музеїв. У такому випадку варто обмежитися роботою з охорони пам'яток історії та культури, які є в будь-якому куточку нашої неосяжної Батьківщини.  Роботи з їх виявлення та охорони вистачить для всіх учнів.

 Не слід забувати і про необхідність розвитку навичок практичної роботи з ветеранами війни та праці. Зараз у багатьох школах створюються музеї бойової та трудової слави, здебільшого спеціалізовані, присвячені якомусь роду військ або якоїсь певної тематики. При створенні таких музеїв учні не повинні забувати про конкретні ветеранів війни та праці свого мікрорайону, які потребують допомоги. Учні, надаючи її, виховуються в нетрадиційній сфері, що буває особливо ефективним.

         Коли йде мова про краєзнавстві в школі, слід розрізняти рівні пізнавальної краєзнавчої роботи учнів. Умовно можна говорити про три рівнях.

 На першому рівні відбувається отримання учнями «готових» знань про край зі слів учителя, з навчальних посібників і повідомлень засобів масової інформації.

 На другому рівні - це вже самостійне придбання знань, що забезпечує умови для більш активної пізнавальної роботи учнів (коли вони в процесі дослідження роблять відкриття для себе, тобто фактично «перевідкриваються» вже відомі факти і події минулого, явища і закономірності навколишнього життя).  Джерелами таких знань можуть бути, окрім навчальних посібників науково-популярна література, публікації у місцевій та центральній періодичної преси, матеріали шкільних та державних музеїв, ресурси Інтернету.

 Третій рівень - вивчення школярами історії рідного краю в ході поглибленого дослідницького пошуку, представляє науковий інтерес. У цьому випадку учні фактично виступають в ролі юних науковців-дослідників. Зазвичай це члени краєзнавчих гуртків та учнівських наукових товариств, слухачі факультативів.

 Перший з цих рівнів є головним, часом єдиним в початкових класах. Для основної школи характерні перший і другий рівні. У старших класах 9-річної школи і в середній школі (особливо в позаурочний час) зростає питома вага краєзнавчої роботи, характерною для третього рівня. У ній, як правило, беруть участь школярі, особливо захоплені історією, глибоко цікавляться рідним краєм. Останні становлять один з найбільших загонів загальноросійського краєзнавчого руху.  Академік Д.С. Лихачов, кажучи про краєзнавстві, справедливо зазначав, що це наймасовіший вид науки, так як в зборі матеріалів можуть взяти участь і великі вчені і школярі.

         На жаль, в ряді шкіл вчителі обмежуються лише першим рівнем краєзнавчої роботи, - в результаті складається своєрідне «словесно-книжкове» краєзнавство. У таких школах відомості з історії краю, зібрані юними слідопитами, знайдені ними документи мало або зовсім не використовуються на уроці в процесі вивчення програмного матеріалу з історії.

         «Поле» краєзнавства значно розширилося за останнє десятиліття. Вивчаються різні сторони життя краю в їх єдності. Одним з ключових напрямків досліджень та навчальних занять стає вивчення конкретних людських доль, в першу чергу близьких людей - членів сім'ї, земляків, вивчення повсякденності - повсякденного життя з її живими подробицями. Ширше стали використовуватися архівні документи, у тому числі колишніх закритих фондів, матеріали «спецхранів» музеїв і бібліотек. У краєзнавців з'явилася можливість слухати і записувати спогади і розповіді тих, хто багато років змушений був мовчати [5, С. 182].

 Сьогодні саме завдяки краєзнавства учень має можливість глибше усвідомити положення: історія - це історія людей; коріння людини - в історії і традиціях своєї родини, свого народу, в минулому рідного краю і країни.

 Краєзнавство сприяє вирішенню завдань соціальної адаптації вихованців школи, формуванню у них готовності жити і працювати у рідному селі, районі, краї, брати участь у їх розвитку, соціально-економічному і культурному оновленні. Це одна з актуальних соціально-педагогічних завдань нашого часу.


Глава II. Джерела історичного краєзнавства.

1. Речові джерела.

         Найбільш найдавніший вид речових джерел - археологічні матеріали.

 Археологія - наука, що вивчає історичне минуле людства з речовим джерелам. Термін «археологія» вперше вжив давньогрецький філософ Платон (427 - 347 рр.. До н.е.). Термін утворений від злиття двох слів: «архайос» - древній, «логос» - наука, слово.

 Користуючись особливою системою методів і прийомів дослідження, археологи видобувають, вивчають і систематизують залишки матеріальної культури різних племен і народів. Переважна кількість матеріалів, зібраних археологами, не містять ніяких написів предмети і знаряддя людської праці, здобуті з надр землі. Для того щоб змусити їх заговорити, відкрити закладену в них інформацію, археолог повинен бути одночасно і істориком.

         Поняття «археологічні джерела» оформилося лише в останні десятиліття. У науці досі немає єдиної думки з питання про те, як співвідносяться між собою поняття «археологічний джерело» і «історичне джерело».

         Саме археологічні джерела в силу їх наочності, відчутності і разом з тим загадковості викликають у школярів найбільший інтерес.

 Перші згадки про спробу розкопок у Росії ставляться до 1144 р., в Іпатіївському літописі розповідається про археологічні знахідки на річці Волхов. У 1420 році в Пскові почалися розкопки залишків найдавнішої у місті церкви Власія. На початку XVIII століття в Росії вже видаються державні закони, розпорядчі археологічні знахідки здавати на зберігання в перший загальнодержавний музей - Імператорську Кунсткамеру.

 У 1739 році В.М.  Татіщев склав одну з перших у світі інструкцій по збору відомостей про археологічні пам'ятки. Пізніше докладні інструкції були написані М.В.  Ломоносовим, Г.Ф. Міллером.

         Археологічні пам'ятники умовно можна розділити на кілька груп. Найбільші з них - поселення і поховання.

         Поселення ділять на неукріплені (стоянки, селища) і укріплені (городища). Селищами і городищами зазвичай називають пам'ятники епохи бронзи і заліза. Під стоянками маються на увазі поселення кам'яного і бронзового століття. Так на південно-заході Ставропілля були проведені розкопки Грушовським городища (VIII - III ст. До н. Е..), Воно є важливим археологічним пам'ятником позднекабанской або кіммерійської культури [7. С. 62].

 Поховання діляться на дві основні групи: поховання, що мають надмогильні споруди (гробниці, кургани) і поховання грунтові, тобто без будь-яких надмогильних споруд. Найбільш складні поховання - мегалітичні поховання, тобто поховання в гробницях, спорудах з великих каменів (дольмени, менгіри). Найвідоміші з гробниць - піраміди. На території Росії піраміди будували з дерева і землі. Від них залишилися лише насипу - кургани. На території Ставропольського краю знайдено досить багато курганів, поховальних пам'яток. Так в 1973 році у зв'язку з будівництвом черги Великого Ставропольського каналу виявили біля хутора Червоний Прапор, в 14 км від села Олександрівського, величезний курган. Його висота 11 метрів, а діаметр до 100 метрів. Вивчення кургану дало небачені за своїм багатством і своєрідності матеріали про скіфів.

 І це лише один із знайдених курганів, а всі разом вони дають уявлення про культуру, рівні розвитку цивілізації народів, що жили на території Ставропілля в різний час.

         Поховання говорять про вік померлих, а, отже, і про середню тривалість життя людини тієї епохи, про його спосіб життя, про те, чим він харчувався. Особливості обряду поховання свідчать про релігійних поглядах, віруваннях світогляді одноплемінників померлого.

 Серед звичайних матеріалів, які дають розкопки поселень, особливий інтерес представляють залишки жител. У різних племен і народів житла сильно відрізняються один від одного. Дослідження типів житлових будівель за археологічними матеріалами дозволяє зробити деякі висновки про рівень соціального розвитку суспільства.

         Свого роду візитною карткою кожного древнього народу служила кераміка. З'явившись близько 10 тисяч років тому, в епоху неоліту кераміка спочатку виготовлялася від руки. На зміну ліпного кераміці приходить кераміка, виготовлена ​​на гончарному колі. У кожного народу складаються свої, дуже стійкі, які передавалися з покоління в покоління традиції виготовлення кераміки (форма посудини, склад глиняного тіста, якість випалу, орнамент). Все це дозволяє припустити, до якого народу належав майстер, який виготовив даний виріб.

 Подібність кераміки, типів поховань та інших ознак дозволяє говорити про якийсь єдності - археологічної культури.  Археологічну культуру не завжди вдається зв'язати з яким-небудь відомим за письмовими джерелами народом. Часто археологічні пам'ятки сягають до таких давніх часів, коли ще не сформувалися відомі нам народи і племена. Поняття «археологічна культура» полегшує дослідження етногенезу різних народів, дозволяє археологам систематизувати, узагальнювати свої спостереження. Для виявлення основних археологічних пам'яток - поселень і поховань - організуються археологічні розвідки. Розвідки мають на меті виявити цікавий в археологічному відношенні об'єкт, зібрати підйомний матеріал, тобто дрібні предмети, що лежать на поверхні землі (кераміка, уламки речей ...), а також, у разі необхідності, закласти пробний шурф або траншею.

         Археологічні дослідження - складний, що вимагає великої підготовчої роботи, але зате, у вищій мірі, творчий, захоплюючий школярів вид історичного краєзнавства.

 Своєрідним видом речових джерел є пам'ятники архітектури. Пам'ятники архітектури, що зустрічаються в сільській місцевості та обласних центрах, як правило, поступаються по своїх достоїнствах столичним «знаменитостям». При аналізі архітектурних достоїнств пам'ятника не можна замовчувати і про його недоліки. Показ недоречних пропорцій і безглуздих прикрас, позбавленого смаку багатства і убогою скромності настільки ж виховує смак, як і спостереження істиною краси та пропорційності. Об'єктом дослідження під час екскурсії може стати і невибаглива давня каплиця, і навіть обжита стара хата або комору.

 Переважна більшість що дійшли до нас пам'ятників архітектури - культові споруди. Серед них дерев'яні храми складають в даний час лише дуже невелику частину, однак, в давнину справа йшла якраз навпаки. Дерев'яні храми швидше, ніж кам'яні піддавалися руйнівній дії часу, гинули у вогні пожеж, спалахуючи то від блискавки, то від забутої свічки.

         Найменша недбалість, необережність може привести до загибелі пам'ятника дерев'яного зодчества. З метою кращого збереження і також для полегшення доступу до них аматорів старовини, туристів і екскурсантів пам'ятки дерев'яного зодчества перевозяться у великі міста, на територію спеціально створюваних музеїв під відкритим небом.

         Дерев'яні храми - невід'ємна частина давньоруського села чи міста. Слід навчити школярів бачити їх красу, їх єдність з російською природою, з навколишнім ландшафтом - всі храми по-своєму відображають і характер, і обстановку життя наших предків. У цьому їх історичне значення, їх цінність, як свого роду історичного джерела.

         При вивченні дерев'яних храмів слід мати на увазі, що вони, як і кам'яні, найчастіше дійшли до нас у спотвореному вигляді. Найбільш поширений вид перекручувань - дощата оббивка. Не захищаючи пам'ятник, оббивка приховує своєрідну принадність сріблястих, потрісканих від часу старих колод, утрудняє спостереження за станом храму.

         Кам'яні храми з'явилися на Русі одночасно з прийняттям християнства. Переважна більшість кам'яних храмів періоду Київської Русі знаходяться в містах і селах України, в Смоленську Новгороді.

 Кам'яні храми доби Київської Русі - матеріальне втілення могутності давньоруської держави.

 Кам'яне зодчество періоду феодальної роздробленості настільки ж чітко відображає особливості свого часу, як і храми Київської Русі. Кам'яні храми зменшуються в розмірах, проте, їх конструкція і техніка кладки стають найбільш різноманітними.

 Шкільна краєзнавча робота з пам'ятниками кам'яного зодчества XVI-XVII ст. дуже перспективна не лише в загальноосвітньому, але і в науковому плані. Пам'ятники архітектури XVI - XVII ст. можна використовувати як свого роду наочний посібник з історії Росії.

 В кінці XVII століття починається швидке зближення російського кам'яного зодчества із західноєвропейським. Одним з перших проявів цього процесу стало формування своєрідного архітектурного стилю, що отримав назву «наришкинськоє бароко». Найбільш відомі пам'ятники «наришкинського бароко» були збудовані в підмосковних вотчинах впливового боярського роду Наришкін, родичів Петра I по лінії матері, Наталії Кирилівни Наришкіної.

 Останню третину XVIII століття, час правління імператриці Катерини II, справедливо називають «золотим століттям» дворянства. Звільнені в 1792 р. від обов'язкової служби, дворяни все більше уваги приділяють умовам своєму повсякденному житті, по-новому ставляться до вигляду своїх резиденцій - починають зводитися так звані «дворянські гнізда» - садиби. Вивчення історії забутих садиб може дати шкільним краєзнавцям найцікавіший матеріал. Дослідження в даному напрямку полегшуються тим, що місцеві архіви містять, як правило, достатню кількість документів з історії краю XVIII - XIX ст.

 Друга половина XIX - початок XX століття - час швидкого розвитку капіталізму в економіці Росії. Яскравими ілюстраціями цього процесу служать збереглися в багатьох містах, а іноді і селах пишні особняки купців, фабрикантів і заводчиків. Пишна, але без смаку, еклектична архітектура цих будинків показує рівень культурного розвитку російської буржуазії. Пам'ятники такого роду, поряд з торговими рядами і купецькими Лабазов, мало привабливі з естетичної точки зору, проте, вивчення їх дає відмінний краєзнавчий матеріал на тему «Розвиток капіталізму і робітничий рух в нашому краї».

         Вивчення пам'яток архітектури різних епох вимагає від шкільних краєзнавців грунтовної підготовки і систематичної роботи. Необхідно скласти карту розміщення архітектурних пам'яток і скласти на кожну пам'ятку паспорт, для того, щоб краєзнавці легко могли відшукувати ці пам'ятки для їх подальшого вивчення.

 Велике значення для історичного краєзнавства можуть бути образотворчі джерела: старовинні гравюри, скульптури, картини із зображенням побутових сцен, національних костюмів.

 Особливе значення для краєзнавців мають фотоматеріали.  Фотографії - прекрасний документальний матеріал. За ними можна вивчати побут, одяг і т.д. Але не тільки вивчення старих матеріалів, а й створення власних фототеки може стати цікавою формою шкільної краєзнавчої роботи. Фото - відеолетопісь рідного міста, села через деякий час стане найціннішим історичним джерелом, який розповість майбутнім історикам і краєзнавцям про життя та справи людей у ​​XXI столітті.

 Таким чином, можна зробити висновок про те, що речові джерела є сполучною ланкою з минулим, допомагають краєзнавцю у вивченні минулого і сьогодення. Вчитель історії, спираючись на речові джерела, робить уроки історії неординарними, цікавими і тим самим виховує в своїх учнях цілий ряд важливих якостей: патріотизм, любов до рідного краю, місту, країні, дбайливе ставлення до пам'ятників історії.

2. Письмові джерела.

 Більшу частину наших знань про минуле дають письмові джерела. Вони дозволяють простежити події політичної історії, містять відомості по економіці і культурі.

         Найдавніша писемність виникла у народів Єгипту і Межиріччя близько 5 тисяч років тому. Винахід писемності було певним кроком вперед на шляху прогресу.  Люди отримали можливість фіксувати свої знання, ідеї, образи, передавати їх наступним поколінням в більш надійних, ніж усна традиція, формах. Завдяки писемності ми знаємо, як уявляли світ, про що мріяли, про що думали будівельники єгипетських пірамід, вавілонських палаців.

         Писемність донесла до нас найбільші твори давньої поезії: «Пісня пісень», «Іліаду», «Одіссею» ...

 Слов'янська писемність виникла в IX столітті нашої ери завдяки діяльності братів Кирила і Мефодія. Використовуючи літери грецького алфавіту і доповнивши їх деякими новими знаками, вони створили слов'янську абетку, розповсюдилася серед більшості східнослов'янських і південнослов'янських племен. Разом з тим, в джерелах є відомості про те, що ще до введення кирилиці у східних слов'ян були якісь особливі знаки, що замінювали літери, - «риси і рези» [13, С. 62]

         Найдавніша напис слов'янськими літерами виявлена ​​на глиняному горщику, знайденому в шарі першої половини X століття.

 Поширення писемності було прискорене прийняттям християнства в 988 році.

 Так почала свій шлях давньоруська писемність, яка перетворилася з часом в рядки Пушкіна, Достоєвського, Радищева і Герцена.

         Без винятку всі письмові джерела до середини XVI століття, тобто до початку друкарства, - рукописи. Навіть і в XVI столітті друковані видання були рідкістю. Давні рукописи, що збереглися до нашого часу, мали саме різне призначення. Це рукописні книги, всякого роду юридичні акти, Писцовойкниги, листи, послання, записки.

         Найдавніші рукописні пам'ятки відрізняються, перш за все, за матеріалом, на якому був написаний текст. Приблизно до початку XV століття матеріалом служив пергамен - особливим чином вичинена теляча шкіра. З XV століття в побут широко проникає папір, спочатку привізна, а з XVIII століття і вітчизняна.

         Книги відрізнялися великою різноманітністю змісту, але в даний час пергаменом книги - велика рідкість. Всього в книгосховищах нашої країни їх відомо близько двох тисяч. Головною причиною загибелі книг є пожежі, постійно із століття в століття знищували цінності Стародавньої Русі.

 Навіть при першому знайомстві пам'ятками давньоруської писемності кидаються в очі не тільки особливості почерку, оформлення, але й особливості самого тексту. Найчастіше зустрічаються у середньовічних текстах слова - «бог», «князь» - скорочувалися за рахунок голосних і писалися під особливим значком. Перша літера нового абзацу зазвичай писалася червоною фарбою, книгу укладали в обшиті шкірою халепи. Вивченням типів стародавнього письма займається особлива наука - палеографія.

 Особливий вид найдавніших рукописів представляють собою літописі і берестяні грамоти. Берестяні грамоти знайдені в багатьох давньоруських містах - Смоленську, Пскові, Старій Руссі. Однак, більшість грамот знайдено в Новгороді.

 Берестяні грамоти являють собою короткі записи, повідомлення, відправлені древніми новгородцями своїм друзям, родичам.

         Робота з древніми рукописами - багатостороннє, що вимагає великої професійної підготовки справа. Для шкільного краєзнавця рукописи цікаві, насамперед, як джерела. Учитель може використовувати їх не тільки на уроках історії, а й на уроках літератури, суспільствознавства, російської мови. Отримавши дозвіл скопіювати рукописний матеріал XVII - XIX ст., Вчитель може скласти цілу добірку оригінальних старовинних текстів, присвячених історії краю. Попередньо пропрацювавши й досконально вивчивши ці тексти, вчитель потім може запропонувати їх для вивчення юним краєзнавцям для читання і вивчення. Все це може доставити юним краєзнавцям величезну радість самостійного наукового пошуку, маленьких історичних відкриттів. Контакт з живою історією, проникнення в мову часів буде сприяти більш усвідомленому засвоєнню нового історичного матеріалу на уроках історії.

 До письмових джерел можуть ставитися укази, документи, які відображають розвиток міста чи села. Яскравим прикладом таких письмових джерел є Указ Катерини II «Про споруді Константіногорской фортеці», статистичні оцінки, перепис населення Ставропілля, документи, що відображають, коли і де був побудований той чи інший санаторій, споруджені архітектурні ансамблі. Ці письмові джерела доступні для вивчення шкільних краєзнавцям, тому що перебувають у краєзнавчому музеї м. П'ятигорська.

 Поширення в Росії друкарства було найважливішим чинником розвитку культури. Друковані видання становлять для краєзнавців двоякий інтерес - як джерело з історії краю і як історико-культурна цінність, що підлягає виявленню і дбайливому зберіганню.

         Виникнувши в Росії в XVI столітті, російське книгодрукування мало суто церковний характер. Проте пізніше з'являються книжки світського змісту: «Азбука» - 1634 р., «Граматика» - 1648 р. [2, С. 97].

 Поступово книги стають все більш і більш доступними, їх тираж зростає, грунтується ряд друкарень, розширена і вдосконалена книжкова торгівля. Імператриця Катерина II, проводячи політику «освіченого абсолютизму», виявляє постійну турботу про розвиток друкарства. У цей період смаки середнього читача були вкрай не вимогливі.

 Але пізніше спостерігається помітний спад розвитку друкарства. Це відбувається у другій половині 90-х років XVIII століття, коли були заборонені приватні друкарні, різко скорочено ввезення іноземних книг. Але книгодрукування знову оживає в першій половині XIX століття. Указом Олександра I були знову дозволені приватні друкарні, ввезення іноземної літератури.

 Книжкова справа в Росії в другій половині XIX - початку XX століття характеризується, перш за все, появою масових видань. Серед різноманітної друкованої продукції цього періоду особливий інтерес для краєзнавця представляють деякі найважливіші довідкові видання з історії Росії, путівники, краєзнавчі збірники.

         У наші дні можливі великі відкриття стародавніх, досі незвідані книг, їх можна знайти в який-небудь невідомої бібліотеці. Такі пошуки - найперше завдання історика-краєзнавця в роботі над книгою.

         Крім рукописів і книг до письмових джерел належить і періодична преса, яка отримала свій початок ще за часів Петра I. Перша російська друкована газета «Ведомости» була заснована царським указом від 15 грудня 1702 року.  Петро I вимагав поміщати в газеті звістки про військових і політичних подіях усередині країни і за її межами. У міру поширення грамотності, зростання суспільного руху газети ставали духовною їжею середніх міських верств населення, а кінця XIX століття дещо - де проникають в село, тобто йде активний розвиток газетної справи [2, С. 126].

         Подібний указ був прийнятий урядом про видання на місцях «Губернских ведомостей» (1837 р.). Саме він поклав початок регулярному випуску газет в провінції. 1 січня 1850 вийшов у світ перший номер першої друкованої газети на Північному Кавказі - «Ставропольські губернські відомості». Її редактором став чиновник І.А. Юркевскій. Вона виходила раз на тиждень тиражем сто примірників.

         Дещо по-іншому, ніж історія газетної справи, склалася доля російських журналів. Вже з XVIII століття журнали видавалися приватними особами, вони служили певної трибуною суспільно-політичних і літературних поглядів, в них відкривалася душа народу.

 Завдання історика-краєзнавця, розшукавши старі календарі, газети, журнали, зберегти їх. Історія їх ще не розказано повністю, а вона корисна і захоплююча.

3. Усні джерела.

 Мова - найдавніша форма спілкування людей, великий двигун прогресу. Виникнувши на багато тисячоліть раніше писемності, мова зберігає в собі багатющі запаси відомостей про життя людей не тільки в недавньому минулому, але і в прадавні археологічні епохи. Для багатьох слов'янських народів, писемність яких виникла порівняно пізно, мова, усна традиція аж до початку другого тисячоліття нашої ери служили основним сховищем багатовікового історичного досвіду.

         Для систематизації більш ніж трьох тисяч відомих науці мов вченими створена особлива класифікація, заснована на більшому або меншому внутрішню спорідненість тих чи інших мов. Найбільшою спільністю мов вважається мовна сім'я.  Таких сімей налічують близько 15-ти. Більшість населення нашої країни говорить на мовах індоєвропейської сім'ї. Менш великими є мовні гілки, потім слідують мовні групи. У Європі переважають мови трьох гілок індоєвропейської сім'ї: німецької, романської та слов'янської.

         З цілого ряду наук, що вивчають ті чи інші аспекти мови, особливий інтерес для шкільних краєзнавців представляє ономастика  (Наука про власні імена) та її розділи - топоніміка і антропоніміка.

         Топоніміка  (Від грецького «топос»  - Місце і «онима»  - Ім'я) вивчає походження, зміст та закономірності  розвитку географічних назв. Географічні назви завжди історично обумовлені. Їх виникнення, розвиток і відмирання пов'язані із загальним ходом історичного процесу в даному регіоні. Топоніміка фіксує переселення, зіткнення, асиміляцію племен і  народів. Вона багато може розповісти про особливості економічного розвитку даної спільності людей.

 Історичне значення топоніміки відзначив ще відомий російський публіцист і літератор М. І. Надєждін. «Земля є книга, де історія людська записується в географічній номенклатурі», - писав він у 1837 р. [1, С. 45]. В історії нерідкі випадки, коли топоніми виявляються довговічніше, ніж самий народ, до мови якого вони відносяться. Багато знаменитих і як би споконвічно російські назви при найближчому розгляді виявляються пов'язаними з зовсім іншими народами і племенами. Так загальновідоме назва «Сибір» походить від імені одного маловідомого племені, давним-давно жив десь за Уралом.

 | Вивчення топоніміки може бути корисним не тільки для історика, але і для географа. Встановлення правильної вимови і написання топонімів дозволяє створювати точні, науково вивірені карти.

         Для топоніміки характерні свої, специфічні методи дослідження. Основну роль відіграють польові дослідження, збір первинного матеріалу, виявлення природних, історичних та етнографічних особливостей даного регіону, особливостей, що визначили своєрідність топонімів.

         Топоніміка використовує методи, властиві історичній науці - роботу з архівними матеріалами; аналіз письмових джерел. На службу топоніміці поставлені і методи, властиві географічній науці, - картографічний, просторово-порівняльний та ін

 Історія географічних назв давно привертала увагу вчених, мандрівників. Вже перший великий російський історик В. Н. Татищев, займаючись за дорученням Петра I географічними дослідженнями, виявляв великий інтерес до походження тих чи інших назв.

         У наступні століття топонімічні дослідження були систематизовані і поставлені на міцну наукову основу. З цією метою були створені спеціальні наукові комісії і дослідницькі групи. Були видані перші топонімічні словники, зросла кількість досліджень з топоніміки.

 Велике значення топоніміки для шкільного краєзнавства. Вчитель повинен вміти не тільки задовольнити природну цікавість школярів, відповівши на питання: «Чому так називається?», А й направити зародився інтерес в русло самостійного пошуку відповіді. Для цього необхідно повідомити юним краєзнавцям основні принципи утворення топонімів, проілюструвати їх прикладами. Кожен куточок нашої країни має свою змістовну, «яка говорить» топоніміку. Дуже цікава в цьому плані, наприклад, середня смуга Росії, райони з багатим історичним минулим, райони формування Російської централізованої держави. Не менш цікаві для вивчення назви географічних об'єктів, що знаходяться на території нашого краю, так як, наприклад, одна і та ж гора має кілька назв, походження яких пов'язане з мовами численних народів, що населяють Ставропіллі.

 Іноді топоніми виводять на найскладніші загадки історії. Список загадкових топонімів можна продовжувати до нескінченності, У кожному районі, в кожному куточку нашої країни є свої, «зашифровані» історією назви.

 Шкільні краєзнавці не повинні обмежуватися одним лише вивченням топоніміки. Назви - це такі ж пам'ятники старовини, як древній курган або білокам'яний собор. Слід дбайливо охороняти хороші, що «говорять» історичні назви. Будь-яке перейменування повинно бути виправдано, історично обгрунтовано. Разом з тим шкільні краєзнавці можуть вплинути і на вироблення нової топоніміки. Розкриваючи яскраві сторінки в історії краю, виявляючи героїв-земляків, шкільні краєзнавці повинні всіляко пропагувати свої відкриття, прагнучи на ділі здійснити девіз «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» [8, С. 216].

 Складовою частиною ономастики, одним з її розділів є антропоніміка  - Наука про власні імена. Вивчення імен може дати цікавий загальноісторичний та історико-краєзнавчий матеріал. Імена людей минулого, так само як і імена сучасників, по-своєму відображають етнічні, соціальні та культурні особливості даної спільності людей.

         Вивчення прізвищ дозволяє простежити міграційні процеси, що відбуваються в суспільстві, з'ясувати походження, родовід, яка нас цікавить людини. Історія імен по-своєму відбила історію країни, зміни в її духовного життя.

 Важливим напрямком шкільної краєзнавчої роботи може стати збирання і вивчення пам'яток усної народної творчості.

Усна народна творчість, що передається з покоління в покоління, донесло до нас спогади про давні часи історії Росії і її регіонів.

         Кожен з жанрів фольклору - казки, билини, перекази, пісні, прислів'я - у властивих йому формах передає образи і представлення різних історичних епох. Тут можна почути і радість давніх великих перемог Русі над степовиками, і гіркоту селянської кріпосної неволі, і їдку приказку бродячих скоморохів.

         Фольклор кожного століття становив різноманітну картину російського життя, в типових образах показував характерні соціальні та побутові явища, давав їм оцінку з народної точки зору.

 Для вивчення багатющого фольклорної спадщини народів нашої країни, і в першу чергу російського народу, потрібно, перш за все, систематизувати його форми, виявити всередині кожної з них різні хронологічні пласти.  Твори, записані збирачами фольклору, стали предметом наукового дослідження.

 Особливо цікавим для краєзнавців Ставропольського краю жанром усної народної творчості є легенди і перекази - усні прозові оповідання про значні події та історичних осіб минулого. Збирання переказів, також як і билин, почалося в XIX ст. Один з відомих російських мандрівників і етнографів XIX ст. - М. М. Макаров опублікував книгу «Русские перекази». Збором і публікацією переказів займався історик і фольклорист І. Сахаров. У роботах цих дослідників можна знайти чимало цікавих історичних фактів, відображених у текстах легенд і переказів різних народів. У нашому краї особливо відомі легенди про походження гір - лакколітів: Бештау, Машук, Змійки, гори Кільце та інших [15, С. 68].

         Немає сумніву, що далеко не всі перекази і легенди відомі дослідникам. А тим часом у них завжди є елемент історизму, приховане за серпанком вимислу конкретно-історичний зміст, яке показує, як заломлюється в народній свідомості ті чи інші історичні події, явища.

 Прислів'я  - Самий різноманітний, строкатий за змістом, за ідейною спрямованістю жанр епосу. Відмінна риса прислів'їв - високий ступінь узагальнення. З'явившись у відповідь на який-небудь конкретний епізод, прислів'я в силу своєї граничної узагальненості може вживатися в самому широкому переносному сенсі. У цьому секрет безсмертя навіть таких цілком конкретних, історичних прислів'їв, як, наприклад, знаменита «Ось тобі, бабуся, і Юріїв день!».

 Іншою особливістю прислів'їв є велика строкатість, суперечливість виражених в них настроїв і висновків. Прислів'я народжувалися і вживалися у всіх шарах російського суспільства. У важку і у веселу хвилину, в горі і в радості людина виражала свої емоції у звичній, обточеної часом формі - прислів'ї. У нашому краї, де вже кілька століть проживають козаки, прислів'я стали відображенням мудрості, сміливості, господарської хватки цих людей. Збирання прислів'їв в козачих станицях - захоплююча справа для краєзнавців.

 Шкільна краєзнавча робота з пам'ятниками фольклору має не тільки навчальний, а й ідейно-виховне значення. Фольклор у цілому правильно передає єдино вірне народне ставлення до життя, до тих чи інших історичних явищ. Фольклор зберіг ідеали, духовні цінності багатьох поколінь російських людей. Вивчення усної народної творчості виховує у школярів національну гордість, глибокі патріотичні почуття.


Глава III. Засоби підвищення ефективності вивчення

краєзнавчого матеріалу.

1. Робота факультативів, краєзнавчих гуртків і клубів.

 В даний час значного поширення в школі отримали факультативи та гуртки з краєзнавства. У них займаються учні, які виявляють глибокий інтерес до історії краю. Вони прагнуть до самостійного придбання знань на основі докладного вивчення документальних матеріалів, місцевих архівів, музеїв, наукової та художньої літератури, готові до проведення краєзнавчих досліджень у походах і експедиціях. В основі таких факультативів м гуртків лежать уроки краєзнавства.

         Факультатив з краєзнавства вдало поєднує в собі багато кращі форми, методи, прийоми як позакласної, так і урочної системи роботи з учнями.

         Основним завданням факультативу є розвиток інтересу до рідного краю, його історії та історичній науці, з метою поглиблення знань та розвитку здібностей учнів.

         Найважливішими шляхами вирішення цього завдання є:

 · Розширення знань за рахунок збільшення джерельної бази: вивчення документів, монографій, матеріалів топоніміки, етнографії, археології та ін;

 · Зростання питомої ваги і зміна характеру самостійної роботи учнів;

 · Залучення школярів в атмосферу наукового пошуку [8, С. 43].

 Факультативні заняття - одна з гнучких форм більш оперативного і повного відображення в шкільній освіті сучасних досягнень науки. Факультатив дозволяє вносити істотні доповнення в зміст знань учнів без зміни навчального плану, програм і підручників. Більш ніж 20-річний досвід проведення факультативів приніс не тільки успіхи в їх роботі, але й виявив ряд недоліків. Основні з них - низький теоретичний і методичний рівень проведення та одноманітність форм і методів занять.  Керівники факультативів рідко використовують у заняттях пам'ятники історії та культури, які безпосередньо знаходяться на місцевості, яка вивчається ними. Нерідко краєзнавчі факультативи перетворюються на звичайні додаткові заняття або гуртки з історії.

         Проведення факультативних занять з краєзнавства вимагає від вчителя:

 · Вивчення методологічних основ шкільного історичного краєзнавства;

 · Ознайомлення з джерелами з історії краю, історіографією та бібліографією опублікованих робіт;

 · Безпосередньої участі у вивченні історії краю та залучення учнів до пошуково-дослідницької діяльності.

 На факультативних заняттях має бути приділено особливу увагу формуванню стійких інтересів до історичної науки, а щоб факультатив був цікавий для учнів за змістом, необхідний постійний науковий інтерес вчителя до історії краю. Вчитель повинен сам займатися дослідницькою роботою в цьому плані і саме в кінцевому підсумку призводить до активної роботи учнів.

 Головні особливості факультативних занять:

 - Поглиблене теоретичне вивчення нового матеріалу;

 - Різноманітність форм і методів роботи;

 - Самостійна діяльність учнів, атмосфера наукового пошуку, дослідження;

 - Дотримання принципів інтересу і добровільної участі.

         Для того щоб факультативний курс був цікавий, вибирають проблеми з історії краю, сприяють поглибленому вивченню історії. Ці проблеми мають у своєму розпорядженні достатньої джерельної базою, що сприяє поглибленому вивченню історії [6, С. 178].

         Таким чином, факультативи з вивчення малих народностей нашої країни дуже цінні, вони створюють учням природні умови для самостійних досліджень і висновків з різних, дуже важливим питанням вітчизняної історії, що розширює історичний світогляд учнів.

 Крім факультативів є маса форм позакласної краєзнавчої роботи. Вона підрозділяється на масові, групові, індивідуальні. Масові форми краєзнавчої роботи - вечори, олімпіади, вікторини, конференції, клуби, створення шкільних краєзнавчих куточків, музеїв, зустрічі з учасниками історичних подій. Групові форми позакласної роботи з краєзнавства - гуртки, товариства, екскурсії, походи, експедиції, випуск газет, журналів.

 Індивідуальні форми роботи з краєзнавства припускають читання літератури з місцевої історії, роботу з документами.

         Форми позакласної роботи знаходяться в тісному взаємозв'язку. З масової роботи випливає, виростає гурткова робота. Результати занять у гуртку часто виносять на загальношкільні вечори, конференції. Індивідуальна робота є необхідним елементом як масових, так і групових форм. «Гурток є та ланка, за яке потрібно вчепитися для того, щоб витягнути весь ланцюг різноманітних форм позакласної роботи ...» [3, С. 27]. Відомий методист А.А. Вагін підкреслював, що гурток є найбільш гнучкою формою, допомагаючи ставати центром цілого ряду позакласних заходів. Зараз в школах популярні краєзнавчі гуртки двох видів:

 1) охоплюють весь комплекс краєзнавчого матеріалу;

 2) тематичні предметні гуртки.

 Робота історико-краєзнавчих гуртків здійснюється у двох напрямках: теоретичному (лекції, бесіди) і практичному (екскурсії, походи). У програмі роботи гуртка важливо виділити два моменти: єдність історії краю, його частин з історією країни в цілому та особливості історичного розвитку краю.

 Річний план роботи гуртків складається, включаючи час літніх та зимових канікул. Крім завдань гуртка в плані пишуться різні форми його роботи: зустрічі, конференції ...

         Робота гуртків закінчується підсумковим заняттям. Воно може бути проведено у формі вечора або конференції. На підсумковому занятті заслуховується короткий звіт, а також 2-3 кращих доповіді, що характеризують основні напрямки роботи гуртка.

         Основним методом роботи гуртка є самостійність учнів. Кожен член гуртка з урахуванням індивідуальних інтересів вибирає тему і самостійно над нею працює. У результаті роботи гуртка кожен з його членів оволодіває вміннями і навичками самостійної дослідницької діяльності [20, С. 79].

 Таким чином, в процесі роботи гуртка накопичується багатий і цікавий матеріал у вигляді альбомів, доповідей, рефератів, фотоматеріалів, а також розробки вечорів, конференцій і т.д.

 Всі ці матеріали можна і потрібно зосередити в шкільних музеях та використовувати у навчально-виховній роботі.

 Історико-краєзнавчі гуртки по мірі їх розвитку і збільшення нерідко переростають у шкільні учнівські товариства, а потім в клуби.  Суспільство та клуб є вищою формою позакласної краєзнавчої роботи в школі. Часто вони мають свій девіз, статут.  Склад керівників, плани роботи клубу засновуються на педагогічній раді школи. Клуби організовуються в тих школах, де краєзнавством займаються вчителі різних предметів, а його зміст носить комплексний характер.

 Члени клубу беруть участь в археологічних експедиціях, глибше пізнають історію краю і розширюють науковий кругозір.

         Усередині клубу проводяться різні види роботи: вікторини, олімпіади, експедиції, конференції.

         Факультативи, клуби, гуртки розширюють кругозір, світогляд школярів, допомагають педагогам у виховній роботі, залишають багатющі фонди професійним історикам-краєзнавцям [5, C. 197].

2. Краєзнавчі шкільні музеї: особливості діяльності.

 Популярність музеїв останнім часом зросла неймовірно. Друк відзначає музейний «бум».

         Музей - це наукова установа, що здійснює комплектування, зберігання, вивчення, експонування і популяризацію пам'яток матеріальної та духовної культури.

         Музейна мережа в Росії включає в себе музеї природничі, історичні, літературні, художні, архітектурні, музичні та ін Особливим видом музеїв є створені на основі пам'яток історії та культури музеї-ансамблі та меморіальні музеї.

         Великою різноманітністю профільних груп відрізняються історичні музеї. Серед них - загальноісторичні, археологічні, етнографічні, меморіальні та ін Загальноісторичні музеї присвячені історії країни, республіки, міста і т.д. Наприклад, Державний історичний музей у Москві, Державний краєзнавчий музей м. П'ятигорська та багато інших.

 Особливу категорію музеїв представляють регіональні та місцеві музеї. Найчастіше вони обирають основним напрямком своєї роботи краєзнавство.

         Основними завданнями музею є: пошук і збір краєзнавчого матеріалу, облік і зберігання зібраних документів, предметів, матеріалів, їх наукова перевірка, систематизація та методична обробка, оформлення та експонування матеріалів; використання матеріалів музею в навчально-виховній роботі.

 Крім державних музеїв в нашій країні існує більше 10000 музеїв, що працюють на громадських засадах, різновидом яких є і музеї, що організовуються в школах, Будинкам дитячої творчості.

 В останні десятиліття у багатьох школах стали організовуватися музеї - кімнати бойової слави, історичні музеї. Яскравим прикладом такого музею є шкільний музей ЗОШ № 7 станиці Костянтинівській Ставропольського краю (див. Додаток 1). Його створили вчителя - ентузіасти разом зі школярами. Основний напрямок роботи - вивчення історії станиці Костянтинівській. Протягом довгого часу організатори збирали матеріал про людей, які заснували станицю, внесли найбільший внесок у її розвиток (див. Положення 2).

         У музеї обладнані дві кімнати: одна присвячена історії станиці з моменту заснування до наших днів, інша - періоду Великої Вітчизняної війни в історії станиці і її жителів.

 У музеї проводяться уроки історії, екскурсії, конференції, присвячені пам'ятним датам.

         Шкільний музей є однією з форм роботи з розвитку творчої самодіяльності і активності учнів у процесі збору, дослідження, обробки, оформлення і пропаганди матеріалів-джерел з історії природи і суспільства, що мають виховну та наукову цінність. З усього цього випливають цілі і завдання шкільних музеїв. Вони мають схожість з державними музеями, а й мають своїми, специфічними особливостями [11, С. 118].

         По-перше, шкільний музей має навчально-педагогічне призначення. Будучи результатом спільного колективної праці вчителів та учнів, музей своєю діяльністю сприяє поліпшенню навчально-виховної роботи в школі.

 По-друге, сама організація музею є однією з форм прояву самостійності та ініціативи учнів.

 По-третє, шкільний музей - це не тільки сховище цінних документальних матеріалів, пам'яток історії, але і місце науково-педагогічної обробки зібраного матеріалу та створення на його основі дидактичних посібників з історії та інших предметів.

 Шкільний музей може бути створений лише в результаті широкої історико-краєзнавчої пошукової роботи школярів. Тільки вона дає можливість повною мірою реалізувати цілі і завдання, поставлені перед собою шкільними краєзнавцями.

 Для того щоб відкрити музей, необхідно спочатку визначити його профіль. Визначаючи профіль шкільного музею, необхідно враховувати наявність поблизу школи державних, народних чи інших музеїв. Наприклад, у сільській школі, віддаленої від державного краєзнавчого музею доцільно створити музей широкого профілю. Прикладом вузькопрофільного музею може служити музей ЗОШ № 7 ст. Костянтинівській, тому що поблизу знаходиться Державний краєзнавчий музей м. П'ятигорська, який надає допомогу шкільного музею (див. Положення 3).

         Профіль музею залежить і від спрямованості інтересів вчителів та учнів даної школи, але при цьому повинен бути передбачений вихід на місцевий краєзнавчий матеріал. Основними критеріями для збору матеріалів для шкільного музею повинні бути:

 · Справжність пам'ятника;

 · Профіль музею, його основна тема;

 · Типовість музею для даної місцевості;

 · Можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі.

 Пошуково-збірна робота має наступні аспекти: музеєзнавчих і педагогічний. Музеєзнавчих аспект передбачає знання основ музейної справи, вміння правильно оформляти документи, знання та використання наступної форми наукового опису документів, яка дозволяє систематизувати кожен історичне джерело, що надходить до музею:  №

 п \ п  Назва тем

 підтеми     Перерахування

 справжніх

 пам'ятників        Перерахування

 допоміжних

 матеріалів          Місце

 експоната

 в експозиції         Примітки

                                              


         Педагогічний аспект полягає в тому, щоб залучити до пошуку історичних джерел максимально широке коло учнів. Гарним методом залучення всіх учнів школи в пошук є завдання Ради музею кожному класу, виконання яких перевіряється на зборах, зборах в кінці навчального року. Елемент змагання між класами є хорошим стимулом активної роботи з пошуку історичних матеріалів.

         Особливістю експозиції шкільного музею є облік шкільної програми і необхідність постійного оновлення експозицій. Для цього користуються різними прийомами: введення нових додаткових розділів та експозиційних комплексів, часткова заміна деяких експонатів новими, виставка нових поповнень, оживляє роботу музею організація переносних виставок в класах.

 У шкільному музеї проводяться такі види навчальної та позакласної роботи:

 · Екскурсія;

 · Урок - екскурсія;

 · Використання музейних експонатів в якості навчально-наочних посібників на уроках;

 · Організація та проведення конференцій;

 · Зустрічі з цікавими людьми;

 · Засідання історичних клубів і гуртків і т.д.

 Педагогічна цінність роботи в музеї полягає в тому, що інформація в музеї конкретна, емоційна і, крім того, сама незвичайність музейної обстановки руйнує стереотип уроку, дає можливість активізувати сприйняття хлопців [12, С. 70].

         Зібрані учнями під час пошукової роботи по створенню музею важливі історичні пам'ятники (документи, предмети) включаються до складу музейного архівного фонду Російської Федерації. За їх збереження шкільні музеї несуть відповідальність перед суспільством. Найбільш цінні матеріали передаються до Державні музеї. Такі передачі, як правило, здійснюються в урочистій обстановці, супроводжуються спеціальними церемоніями, що сприяє усвідомленню значущості, підняття престижу краєзнавчої роботи у свідомості учнів, а також усіх, хто причетний до створення шкільного музею [14, С. 81].


Висновок

 Сучасний етап духовного розвитку суспільства характеризується величезним зростанням інтересу до історії, до героїчного минулого нашої Батьківщини. Цей інтерес закономірний і зрозумілий. Він є одним із проявів всебічного розвитку особистості в розвинутому демократичному державі.

 Одним з найбільш активних і творчих форм залучення людини до історії здавна було краєзнавство.

 В даний час історичне краєзнавство досягло багато чого, однак, є ще й слабкі місця, невирішені питання.

 Історичне краєзнавство - розвивається перспективна галузь знань. Це визначається, насамперед, багатогранністю, творчим, дослідницьким характером краєзнавства, його доступністю для людей різних спеціальностей, соціальних і вікових груп.

 Шкільне краєзнавство переживає зараз період підйому, міцніє, удосконалює свої форми і методи роботи. Розвиток і життєздатність шкільного історичного краєзнавства визначається його важливою роллю у навчально-виховному процесі.

 Перш за все, необхідно пам'ятати про значення краєзнавства у справі виховання патріотизму та громадянськості.  Любов до Батьківщини завжди конкретна: це любов до свого дому, міста, села, рідного краю. А для того щоб полюбити свій край, необхідно знати його історію.

 Джерелом для шкільного історичного краєзнавства можуть служити всі відомі наук види історичних джерел. Робота з ними відрізняється значною своєрідністю, як за своєї кінцевої мети, так і за методами.

 Робота вчителя - краєзнавця більш багатопланова, складна за спрямованістю, ніж суто наукове дослідження. Учитель повинен постійно мати на увазі три аспекти вивчення матеріалу - загальнонаукових, краєзнавчий та навчально-виховний.

 Доведено, що історичне краєзнавство є джерелом конкретизації викладаються вчителем загальноісторичних фактів і є однією з важливих галузей історичної освіти.

         За допомогою роботи шкільних музеїв, факультативів, гуртків історичного краєзнавства здійснюється навчально-виховна діяльність школи, створюється широка можливість для різноманітних форм і методів роботи з учнями, а так само для самостійної науково-пошукової діяльності школярів.

         Головне завдання вчителя історії - зацікавити школярів процесом історичного пізнання. Там, де зародився жвавий інтерес, справа полягає лише в тому, щоб направити цей інтерес у потрібне русло.

 Історико-краєзнавча робота може і повинна увійти в життя кожної школи. Її творчий, творчий характер послужить вихованню активних молодих громадян Росії.

 Зміст даної курсової роботи представляє інтерес для вчителів історії, які здійснюють краєзнавчу роботу в школах нашого краю, для студентів, що навчаються за спеціальністю 0304 «Історія» та може бути використано в якості теоретичного і практичного керівництва при організації роботи з історичного краєзнавства.


Література

 1. Ашурков В.М. Історичне краєзнавство. - М.: Просвещение .- 1980.

 2. Барков А.С. Про наукове краєзнавство. - М.: Просвещение .- 1961.

 3. Вагін А.А. Методика навчання історії в середній школі. - М., 1972.

 4. Горбунов Б.І. Структура і зміст курсу народознавства. / / Викладання історії в школі. - 1999 .- № 8 .- С. 53-54.

 5. Історичне краєзнавство. / За ред. Г.Н. Манюшіна. - М., 1975.

 6. Історичне краєзнавство. / За ред. Н.П. Мілонова .- М., 1975.

 7. Історія Ставропольського краю з найдавніших часів до 1917 р. / За ред. В.П. Невської. - Ставрополь: СКІПКРО, 1996.

 8. Кацюба Д.В. Історичне краєзнавство у вихованні учнів. - М., 1965.

 9. Лазунова М.М., Єрмолаєва Л.К.  Історична освіта: тенденції та перспективи. / / Викладання історії в школі. - 1999. - № 2. - С. 40-48.

 10. Методика історико-краєзнавчої роботи в школі. / Под ред. Н.С. Борисова. - М., 1987.

 11. Мілонов Н.П. Вивчення історії області в середній школі. - М., 1968.

 12. Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс. - М., 1998.

 13. Попов. Т.Б., Рауменбах В.М. Археологічні матеріали в краєзнавчих музеях. - М, 1954.

 14. Строєв К.Ф. Краєзнавство. - М., 1974.

 15. Ставропольський край в історії Росії (кінець XVIII - XX ст.). - Ставрополь, 2001.

 16. Степанищев А.Т. Методика викладання та вивчення історії. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. - М.: Владос, 2002.

 17. Стражев А.І. Методика викладання історії .- М., 1964.

 18. Тализіна Н.Ф. Формування пізнавальної діяльності учнів. - М., 1983.Додаток 1

Акт-уявлення

для паспортизації шкільного музею

 Місто П'ятигорськ, ст. Константиновская________________________

 Край Ставропольский________________________________________

 Повна назва музею «Історія станиці Костянтинівській »____

 Поштова адреса Г. П'ятигорськ, Ст. Костянтинівська, вул. Леніна, № 11, ЗОШ № 7 ____________________________________________

 Дата заснування музею 22 лютого 2002 г.________________________

 На підставі якого розпорядження музей був відкритий Наказ № 119 від 22 лютого 2002 р. по ЗОШ № 7____________________________

 Профіль музею історико-краеведческій_______________________

 Який державний музей надає методичну допомогу Державний краєзнавчий музей м. Пятігорска__________

 У якому державному музеї перебувають на обліку справжні експонати Державний краєзнавчий музей м. Пятігорска__

 В якому приміщенні розташований музей середня загальноосвітня школа № 7_____________________________

 Наявність окремих кімнат і їх кількість ______2_______________

 Загальна площа музейного приміщення 43,8 кв. метров____________

 Площа, зайнята під експозицією 43, 8 кв. метров_______________

 Наявність спеціальних приміщень для зберігання фондів _____-______

 Які розділи є в експозиції 1 - історичний; 2 - етнографічний, 3 - екологія КМВ__________________________

 Кількість експонатів, в тому числі справжніх 167, в тому числі справжніх - 152____________________________________________

 Обладнання музею Стенди настінні - 3 шт., Підставки демонстраційні -2 шт., Столи - 7 шт., Стільці - 14 шт., Підставка для прапорів - 1 шт._________________________________

 Наявність облікової документації (книги обліку основного фонду, науково-допоміжного фонду, обліку відвідування, обліку екскурсій, обліку заходів) імеется_________________________

 Відвідуваність музею за рік 800 человек_________________________

 Кількість екскурсій, проведених в 2002-2003 році 32___________

 Кількісний склад громадської Ради музею 9 человек_____

 Відомості про керівника (П.І.Б., освіта, основне місце роботи) Панченко Галина Василівна, вища освіта, педагог додаткової освіти ЗОШ № 7_______________

 «____» _________________200__г.

 Голова комісії Директор краєзнавчого

 Врацкая В.П. музею м. П'ятигорська

 _____________ Краснокутська Л.І._______

Додаток 2

Виписка з наказу про відкриття шкільного музею

 Виписка з наказу «№ 119» від 21.02.02

 1.

 на підставі положення про шкільному музеї вважати історико-краєзнавчий музей середньої загальноосвітньої школи № 7 відкритим з 22 лютого 2002 року. Пріоритетними напрямками роботи музею вважати наступні:

 1. Минуле і сьогодення станиці Костянтинівській;

 2. Героїко-патріотичне виховання підростаючого покоління;

 3. Створення бази для проведення навчальних екскурсій з історії, екології, краєзнавства.

 2.

 Для надання допомоги в роботі музею ст. Костянтинівській створити раду сприяння у складі:

 1. Данько В.В. - Член батьківського комітету;

 2. Мірошниченко О.М. - Вчитель історії;

 3. Колтаков Н.А. - Викладач ОБЖ;

 4. Матюшенко О.П. - Художник;

 5.  Іванова Т.І. - Організатор дитячого руху;

 6. Винокуров П.Ф. - Голова Ради ветеранів;

 7. Марченко В.А. - Член жіночої ради;

 8. Дрокін Н.І. - Отаман козацької громади;

 9. Лоскутов Т.М. - Представник громадськості.

 Директор ЗОШ № 7_____________________________Лоскутова Л.С.

 Вірно: секретар________________________________Бажан А.А.


Додаток 3

Положення про шкільний музей.

§ 1

 Шкільний музей є однією з форм роботи з розвитку творчої самодіяльності і активності учнів у процесі збору, дослідження, обробки, оформлення і пропаганди матеріалів-джерел з історії природи і суспільства, що мають виховну і науково-пізнавальну цінність.

 За своїм профілем шкільний музей ЗОШ № 7 є історико-краєзнавчим.

§ 2.

Цілі і завдання.

 Шкільний музей покликаний сприяти формуванню в учнів громадянськості і гуманізму, патріотизму. Розширенню кругозору та вихованню пізнавальних інтересів і здібностей, сприяти розвитку активності учнів, оволодіння ними пошуковими, практичними навичками дослідницької роботи, служити цілям вдосконалення навчально-виховного процесу.

§ 3.

Наказ про відкриття музею видається директором школи.

 Музей організується в ЗОШ № 7 на громадських засадах на основі систематичної роботи постійного активу та учнів і при наявності фонду справжніх матеріалів, що відповідають профілю музею, а також необхідних приміщень і обладнання, що забезпечують збереження і показ зібраних колекцій.

§ 4.

 Свою роботу шкільний музей здійснює в тісному зв'язку з рішенням виховних та освітніх завдань, в органічній єдності з усією позаурочної виховної роботою, що проводиться школою.

 Музей здійснює роботу по 4-х напрямках:

 1. Історичне краєзнавство;

 2. Військово-патріотичне краєзнавство;

 3.  Екологічне краєзнавство;

 4.  Літературне краєзнавство.

Актив музею:

 - Поповнює фонди музею шляхом організації походів та експедицій школярів, налагодження листування та особистих контактів з різними організаціями та особами, встановлює зв'язки з іншими шкільними, народними і державними музеями, проводить збір необхідних матеріалів на підставі попереднього вивчення літератури та інших джерел з відповідної тематики;

 - Вивчає зібраний матеріал і забезпечує його облік і зберігання;

 - Здійснює створення експозиції, стаціонарних і пересувних виставок;

 - Проводить екскурсії для учнів, батьків, працівників шефствують підприємств, установ;

 - Сприяє вчителям у використанні музейних матеріалів у навчальному процесі.

§ 5

Облік і зберігання фондів.

 Весь зібраний матеріал складає фонд музею і обліковується в інвентарній книзі.

 Фонди музею поділяються на основний і допоміжний, створюваний у процесі роботи над експозицією (схеми, діаграми, макети, фотокопії).

 Справжні пам'ятники, що знаходяться у веденні шкільного музею, підлягають (на підставі Положення про музейний фонд СРСР, наказу міністра культури СРСР № 271 від 26 липня 1965 року) включенню до складу музейного фонду СРСР і враховуються в інвентарній книзі місцевого відповідного профілю. Шкільний музей зобов'язаний щорічно повідомляти державний музей про всі надійшли справжніх пам'ятниках.

 Матеріали, що представляють першорядну історичну цінність, повинні бути передані на зберігання у відповідний державний музей, який натомість оригіналу повинен виготовити шкільного музею копію, видати документи, що фіксують цінність подається матеріалу. Акт передачі є своєрідною позитивною оцінкою діяльності шкільного музею.

 У разі призупинення діяльності шкільного музею всі справжні матеріали повинні бути передані в державний музей.

Положення

про Раду музею.

 1. Рада музею обирається загальними зборами активу музею у кількості 5 - 7 осіб.

 2. Рада музею розробляє план роботи музею, організовує зустрічі з цікавими людьми, допомагає підготовці екскурсоводів, лекторів та іншу роботу активу.

 3. Рада музею очолює роботу по збору матеріалу для нових експозицій музею, а також дослідницьку роботу учнів.

 4. Рада музею збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Веде засідання ради голова Ради або керівник музею.

 5. Голова ради веде щоденник засідань ради.