Субота, 08.05.2021, 22:17
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Ти можеш!» - повинен на­гадувати вчитель учневі.
«Він може!» - повинен нагадувати колектив.
«Я можу!» - повинен повірити в себе учень.
В.Шаталов

Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Усе це пов’язане із рівнем загальної освіти, увагою до розвитку творчих здібностей особистості, створення умов для їх виявлення. Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності.

 Розвиток інноваційної особистості в кожній людині — це соціальний заказ сучасності. Виконувати його повинна освіта. Школа має не тільки задовольняти потреби сучасного суспільства, але й зазирати у майбутнє, бути на крок попереду, виступаючи чинником, який формує майбутнє суспільство.

Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. 

Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.

Концепція сучасної креативної освіти відповідає основним документам, що забезпечують діяльність освітньої галузі: Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, Національна доктрина розвитку освіти України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державні документи щодо реформування сучасної освіти. 

Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яку проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Наше життя стало безперервним процесом адаптації, і саме від адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежать її успіх та  можливості самореалізації.

Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою  у власних силах людиною.

Таким чином,  зміни у суспільному житті і свідомості вимагають від нас, педагогів, визначити нову мету навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України.

В освіті головні  цінності – дитина і педагог, здатний  розвивати, захищати, оберігати її індивідуальність. А звідси – центрованість на ідеях: людина – не засіб, а мета, тому не дитину треба пристосовувати до системи освіти, а школу до неї.

Серед головних завдань школи є створення інноваційної педагогічної системи з такою організацією навчально-виховного процесу, яка б максимально повно сприяла розвитку продуктивно мислячої, творчої особистості, задоволенню її потреб у самопізнанні, творчому самовдосконаленні, самореалізації, особистісному та професійному самовизначенні.

    Успіх у вирішенні цього завдання значною мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю, загальною педагогічною культурою вчителя. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема  підвищення кваліфікації і професійної компетентності кожного вчителя,  розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, досягнення оптимальних результатів у навчанні, вихованні і розвитку школярів.

Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої  роботи методоб'єднання, так як основні завдання шкільної методичної служби полягають у стимулюванні мотивацій педагогів до постійного навчання, самоосвіти, розвитку творчого потенціалу, наданні необхідної допомоги й підтримки у здійсненні неперервного навчання.

У 2012 – 2013 навчальному році робота методичного об’єднання  вчителів була спрямована на  реалізацію державної освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти, чинним законодавством про освіту.

Виховання поваги і любові до рідної мови, пробудження почуття захоплення її красою, ліричністю, милозвучністю, виразністю, а головне, отримання знань за її допомогою – міцний і найбільш надійний гарант національного виховання. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовували на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

З 1 вересня 2012 року розпочали впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

На засіданнях методичного об’єднання були розглянуті такі питання: «Урізноманітнення, вдосконалення сучасних інноваційних форм та методів проведення занять у початковій ланці» (Т.В.Сита);  «Методика проектування та прогнозування розвитку особистості молодшого школяра» (Н.А.Білявська); «Соціально-комунікативна активність дитини як фактор розвитку її індивідуальності» (В.В. Якимович);  «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (Н.А. Білявська); «Формування компетенцій молодших школярів шляхом впровадження інтерактивних технологій» (В.О. Ручка). Вчителі вивчали педагогічний досвід В.О.Сухомлинського з питання про виховання успіхом у навчанні та К.Д. Ушинського.  Проведені діалоги з питань самоосвіти.

Було створено банк інформації з науково-методичних проблем вчителів. Поряд з традиційними формами роботи методоб’єднання впроваджувалися інші форми: методичні посиденьки, круглі столи, методичні ринги. Завершувальним етапом роботи МО були щорічні індивідуальні звіти вчителів, зокрема з науково-методичних проблем, під час проведення щорічних методичних декад. На кожного вчителя було створено портфоліо.

 Учителі постійно готують дітей до участі  у конкурсі знавців української мови  ім. П. Яцика, діти беруть участь в районних олімпіадах. Маємо такі результати: конкурс ім. П.Яцика (районний етап)  – 1 місце - Зленко Ірина, учитель Ручка В.О.;  2 місце -  Черепинець Антон, учитель Сита Т.В.; олімпіада з української мови –  2 місце, Черепинець Антон, учитель Сита Т.В.;  олімпіада з предмету «Я і Україна»  –  немає призового місця , учитель Сита Т.В.; олімпіада з математики – 1 місце Шевченко Софія, учитель Сита Т.В.

Важливою формою роботи методичного об’єднання вчителів щодо втілення у практику передового педагогічного досвіду, популяризації предметів є тиждень педагогічної майстерності. Проведення його заздалегідь планується вчителями і є своєрідним звітом педагогів про свою роботу. Під час проведення такого тижня складається план, виставляються методичні доробки вчителів, творчі здобутки учнів, ілюстрації й фотографії заходів і фрагментів проведення уроків. Вихованці й вчителі випускають предметні газети, бюлетені, тижневики. У рамках тижня проводяться відкриті уроки для батьків, вечори, фестивалі, шоу за участю учнів, учителів, батьків. Учителі намагаються якнайкраще представити свою роботу, досягнення, успіхи, перемоги, презентувати себе у ролі вчителя. Така робота демонструє співдружність усіх учасників навчально-виховного процесу, допомагає наблизити навчальний предмет до життя.

Особливо багато уваги педагоги приділяють посиленню ролі самостійної практичної і розумової пізнавальної діяльності, розвитку навичок самоконтролю в процесі цілеспрямованого пошуку знань. Застосовують ігрові ситуації, головоломки, ребуси, логічні задачі, завдання на кмітливість, здогадку тощо. Кожний педагог початкової ланки – талановитий, творчий вчитель, працює з відкритим серцем. Їх очі світяться яскравим вогником, що освітлює життєвий шлях вихованців. Робота кожного класовода містить обов’язкові компоненти: участь родини; навчання дітей з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей; робота в групах; виховання поведінки. 

Працює  Школа молодого вчителя. Спочатку молодих учителів запрошують на уроки колег, залучають до аналізу своєї роботи. Молоді вчителі беруть участь у педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, спочатку як слухачі, а потім як активні учасники. Спрямовано її переважно на стимулювання сумлінної результативної праці, на розвиток творчих здібностей молодого вчителя, підвищення рівня професійної майстерності шляхом запровадження нових ідей і підходів, розвиток інтересу до творчості.

 У новому 2013 – 2014 н.р. вчителі гімназії продовжують працювати над реалізацією гуманістичної системи виховання. Науково–методичною проблемою закладу є: «Забезпечення умов для досягнення учнями рівня компетентності (освіченості), що відповідає їхньому особистісному потенціалу», тому робота методичного об'єднання  вчителів початкових класів продовжує роботу над проблемою «Творче спрямування діяльності вчителів на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних, творчих можливостей, інноваційної діяльності». Чільне місце у підвищенні фахового рівня, майстерності вчителя займає робота над індивідуальною методичною, педагогічною, психологічною темою (проблемою).

Продовжуємо роботу над впровадженням Державного стандарту початкової загальної освіти. З 2 класу розпочинається вивчення предмету «Сходинки до інформатики»  (освітня галузь «Технології»), спрямована на успішне опанування практичних навичок користування сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями з метою розв’язування життєвих та навчальних завдань.

Оскільки період навчання дитини в початковій школі є початком особливої навчальної діяльності, яка вимагає від дитини не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль вчителі методичного об’єднання, крім традиційних уроків, впроваджують інноваційні технології, інтерактивні форми та методи проведення уроків, моделювання уроків і проведення їх у комп'ютерному класі, індивідуальна та групова робота із слабовстигаючими та обдарованими учнями, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка складних тем програми, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого–педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури. Особливого сенсу набувають відпрацювання та впровадження продуктивної технології (розвивального, модульного, інтерактивного навчання, розвитку критичного мислення, особистісно орієнтована, інформаційна, біоадекватна, інтегральна та інші), яка дозволить навчати й навчити, її науково-методичний супровід.

Успіх педагогічної діяльності сьогодні визначається не тільки й не стільки ступенем професійної підготовки вчителя, рівнем знань, скільки бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та відшліфовувати практичні вміння, тобто постійно підвищувати рівень професійної компетентності, формувати педагогічну позицію.

     Навчаючи педагогів,  використовуємо різноманітні форми, методи, підходи, засоби, технології.

     Серед них:

 – консультування (індивідуальне і групове);

 – активно-ігрові методи;

 – навчання у формі практикуму;

 – навчання у формі дослідницької роботи;

 – науково-практичні прес-конференції;

 – проблемні семінари;

самоосвіта вчителя.

            Отже, першочерговим завданням роботи методичного об’єднання – консолідувати зусилля на створенні моделі неперервної освіти педагогів, що є органічним компонентом процесу вдосконалення навчально-виховного процесу.

Серед основних цілей сучасної освіти в Україні головною є необхідність вироблення оновленого погляду на виховання здорової особистості. Одним із завдань функціонування системи освіти є формування культури здоров'я учасників гімназії, що знаходить свій вияв у завданнях формування, збереження, зміцнення, реабілітації та передачі здоров'я.

Методичне об'єднання  вчителів початкових класів дбатиме про те, щоб школа була:

школою радості для учня;

школою творчості для вчителя;

школою спокою для батьків.

 

 

Основні напрямки роботи

 методичного об'єднання

вчителів початкових класів

Підвищуючи науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов'язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності гімназистів, виховання учня–творця відповідно до потреб та запитів суспільства.

Роботу методичного об’єднання вчителів спрямовувати на всебічний розвиток юної особистості, вдосконалювати методичну культуру кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.

Розвивати професійні вміння вчителя початкових класів, його готовність до впровадження нетрадиційних підходів організації навчально-виховного процесу, моделювання навчальних занять з використанням інноваційних технологій навчання, реалізації індивідуальної траєкторії розвитку кожної особистості.

Вдосконалювати педагогічну майстерність та компетентність вчителя шляхом збагачення знань з психології, педагогіки, філософії, соціології, методик викладання основ наук.

Підвищувати рівень загальної, психолого-педагогічної, емоційно-комунікативної та ефективно-творчої культури педагога-дослідника. 

Надавати необхідну допомогу молодим вчителям в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, допомагати розробляти поурочні плани, впроваджувати досягнення передового педагогічного досвіду, нових форм, методів і засобів навчання і виховання.

Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості, інтерактивного здобування знань.

 

Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями.

Сприяти виробленню в учнів правильного каліграфічного письма.

Поповнювати «банк ідей» педагогічної творчості вчителів.

Розкривати творчі здібності учнів початкових класів.

Проводити предметні тижні та дні відкритих дверей для батьків.

Організовувати виставки власних навчальних посібників, саморобних наочних посібників, дидактичного матеріалу, тематичних тек.

 

 

 

Відомості про членів методичного об'єднання

 

 

№ п.п.

Прізвище, ім'я,

по батькові

Місце роботи

освіта

педстаж

фах

Який предмет викладає

1.

Білявська Наталія Анатоліївна

Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня»

вища

19

учитель початкових класів

учитель

2 класу

2.

Анатієнко Оксана Василівна

 

Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня»

вища

3

учитель початкових класів

учитель

4 класу

3.

Сита Тетяна Володимирівна

Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня»

вища

6

учитель початкових класів

учитель

1 класу

4.

Якимович Віта Володимирівна

Згурівський НВК «Гімназія – школа І ступеня»

молодший спеціаліст

2

учитель

з початкової освіти

учитель

3 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання самоосвіти вчителів

 

 

 

№ п.п.

Прізвище, ім’я, по батькові

Проблемне питання вчителя

 

1.

 

Білявська Наталія Анатоліївна

 

Використання сучасних освітніх технологій

з метою розвитку креативної інноваційної особистості

 

 

 

2.

 

Анатієнко Оксана Василівна

 

 

Форми організації інтерактивного навчання у початковій школі

3.

 

Сита Тетяна Володимирівна

 

Психолого-дидактичні прийоми активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

 

 

4.

 

Якимович Віта Володимирівна

 

 

Розвиток самоосвітніх умінь учнів як шлях до особистісного зростання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика засідань

 

№ п.п.

Тема засідань

Дата

Хто виконує

 

І засідання

Організаційне

“Учитель живе до тих пір, доки вчиться.  Як тільки він

перестає вчитись, у ньому вмирає учитель”.

                                                                               К.Ушинський

 

1.

Обговорення і затвердження плану роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів на 2013–2014 н.р., рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників

30 серпня 2013 р.

усі вчителі

2.

Шляхи оновлення змісту початкової освіти. Обговорення Державного стандарту  початкової загальної освіти, Концепції загальної середньої освіти,  навчальних програм, підручників

 

усі вчителі

3.

Науково-методичні рекомендації по роботі над проблемою «Творче спрямування діяльності вчителів на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних, творчих можливостей, інноваційної діяльності». Розробка рекомендацій із самоосвіти. (Інформація)

 

Н.А.Білявська

 

4.

Особливості організації проведення навчальних занять, що входять до варіативної складової навчального плану

 

усі вчителі

5.

Досвід ефективної взаємодії та наступності у період адаптації від дошкільного до шкільного життя

 

Н.А.Білявська

Т.В.Сита

 

6.

Обговорення Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

 

усі вчителі

7.

Зустріч із психологом та соціальним педагогом «Готовність до навчання як одне із чинників попередження шкільної дезадаптації»

 

І.О.Савєльєва,

І.М.Журавська

8.

Створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації

 

усі вчителі

9.

Вхідне діагностування

 

усі вчителі

Завдання:

 

-затвердити план роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2013-2014 н.р.;

вересень

Н.А. Білявська

 

-скласти графік відкритих уроків;

вересень

Н.А. Білявська

 

-ґрунтовно вивчити Державний стандарт  початкової загальної освіти;

вересень

усі вчителі

 

-забезпечити умови для всебічного розвитку юної особистості, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів в позитивній психологічній атмосфері;

постійно

усі вчителі

 

-визначитися з курсом за вибором, що входять до варіативної частини навчального плану (2 клас – «Скринька диво слова», 3-4 класи – Київщинознавство)

початок

вересня

усі вчителі

 

–створити банк даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації;

вересень-жовтень

усі вчителі

 

-створити сприятливу психологічну атмосферу для природної адаптації першокласників до навчання; допомогти дитині успішно пройти адаптаційний період.

вересень-

листопад

Т.В.Сита,

І.О.Савєльєва-практичний психолог

 

-зберігати й зміцнювати здоров’я дітей, підтримувати тісний зв’язок із медичними працівниками; володіти навичками надання первинної медичної допомоги.

постійно

усі вчителі

           

 

 

 

ІІ засідання

Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворилося в нудну, одноманітну повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу стежку дослідження… Тут знахідки, відкриття, радощі і прикрощі.

В.О. Сухомлинський

1.

Дискусія «Творчий учень. Який він?»

жовтень

усі вчителі

2.

Відвідування та обговорення відкритого уроку в 2 класі. Мета відвідування: «Нетрадиційні прийоми розвитку творчих здібностей учнів»

 

Н.А. Білявська

3.

Ідеї педагогіки співробітництва у творчості вчителів (вісті з уроків)

 

усі вчителі

4.

Підготовча робота в 1-3 класах та організація і проведення предметних олімпіад для випускників школи І ступеня

 

Т.В. Сита,

Н.А. Білявська,

В.В. Якимович

5.

Творчий характер домашніх і класних робіт (презентація завдань, вправ, робочих зошитів)

 

усі вчителі

6.

Ділова гра «Складання діагностичних карт творчої діяльності учнів»

 

усі вчителі

7.

Допомога психолога «Психологічні особливості формування творчих здібностей школярів»

 

І. О. Савєльєва

8.

Вивчення рівня вихованості учнів (діагностування)

 

усі вчителі

Завдання:

 

-насичувати навчально-виховний процес такою діяльністю, яка б сприяла повному задоволенню і розвитку пізнавальних можливостей молодших школярів, надавала їм максимальну свободу для творчого просування, передбачати органічне поєднання професійної діяльності вчителя з творчими намірами і діями дітей в єдиному пізнавально-творчому процесі;

постійно

усі вчителі

 

-скласти завдання та організувати  проведення шкільних олімпіад з української мови, математики, курсу «Я і Україна» для учнів 4 класу;

жовтень

О.В. Анатієнко

 

 

-розробити анкети і тести із виявлення умов розвитку й самореалізації особистості;

жовтень-листопад

усі вчителі

 

-вивчення, апробування активних, інтерактивних методів навчання і виховання;

постійно

усі вчителі

 

-задовольняти запити, потреби учителів в інформації професійно-особистісної орієнтації;

протягом року

Н.А. Білявська

 

 

-враховувати психолого-педагогічні особливості формування творчих здібностей школярів;

протягом року

усі вчителі

 

-вивчати рівень вихованості учнів початкових класів.

протягом року

усі вчителі

ІІІ засідання

Дитяча довіра до вчителя – це крапля чистої води на квітці троянди, треба так зрізати цю квітку, щоб не струсити цю краплю

В.О. Сухомлинський

1.

Використання сучасних освітніх технологій з метою розвитку креативної інноваційної особистості

листопад

Н.А. Білявська

2.

Відвідування та обговорення відкритого уроку в 1 класі. Мета відвідування: «Управління творчістю учнів у процесі навчання»

 

Т.В.Сита

3.

Вивчаємо передовий педагогічний досвід.

В.О. Сухомлинський про гар­монію суспільних та індивідуальних потреб у структурі особистос­ті (про формування гуманної особистості)

 

В.В. Якимович

4.

Сімейна розмова «Зустріч юності з мудрістю» (молоді вчителі завчасно готують запитання щодо методики викладання предметів, розв'язання складних ситуацій, а старші вчителі з позицій свого досвіду радять колегам, як правильно вибрати метод чи прийом роботи на уроці, чим зацікавити учнів, як активізувати їхню навчальну діяльність)

 

усі вчителі

5.

«Моє робоче місце»: огляд навчальних кабінетів вчителів

 

усі вчителі

6.

Ярмарок педагогічних ідей «Інтеграція знань про здоров’я, здоровий спосіб життя як засіб формування світогляду учнів»

 

усі вчителі

7.

Формування культури здоров`я молодших школярів шляхом впровадження здоров`язберігаючих освітніх технологій

 

І.М.Журавська-соціальний педагог

Завдання:

 

-впроваджувати нові педагогічні підходи, що  передбачають креативне навчання як вчителів, так і учнів, ґрунтуються на  одночасному використанні мультимедійних засобів, комп’ютерів та Інтернету, дозволяють зробити процес навчання більш інтенсивним та інтерактивним; застосувати такі методи: взаємне навчання, самоорганізація, емпіричне навчання, навчання в умовах, наближених до реальних, навчання з використанням ресурсів та проблемно орієнтоване навчання, рефлексія, критичний самоаналіз;

постійно

усі вчителі

 

-готувати учнів до участі в конкурсі знавців рідної мови імені Петра Яцика;

-представити матеріали, методичні розробки, систему вправ з підготовки дітей до участі в конкурсі;

постійно

усі вчителі

 

-надавати необхідну допомогу молодим вчителям в плануванні навчально-виховної та позакласної роботи, допомагати розробляти поурочні плани, впроваджувати досягнення передового педагогічного досвіду, нових форм, методів і засобів навчання і виховання;

постійно

Н.А. Білявська,

Т.В. Сита

 

-зберігати та поповнювати матеріальну базу кабінету протягом навчального року, оновлювати комплексно-методичне забезпечення предметів, дотримуватись виконання плану роботи кабінету та плану удосконалення вчителів;

протягом року

усі вчителі

 

-впроваджувати в роботу передовий педагогічний досвід В.О.Сухомлинського;

постійно

Усі вчителі

 

-продовжувати використовувати здоров’язберігаючих технологій на основі органічного поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності учнів, формування в молодших школярів здорового способу життя та безпечної поведінки; емоційності та доступності навчального матеріалу, його унаочнення.

протягом року

Усі вчителі

ІV засідання

Роль педагога полягає в тому, щоб відкривати двері, а не в тому, щоб проштовхувати в них учня.

Артур Шнабель (1882—1951, австрійський педагог, піаніст і композитор)

1.

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі впровадження елементів інтерактивного навчання

Грудень

О.В. Анатієнко

2.

Відвідування та обговорення  уроку молодого вчителя (4 клас). Мета відвідування: вивчити ефективність методів навчання, що застосовує вчитель. Надати методичну допомогу з даного питання

 

О.В. Анатієнко

3.

Відвідування та обговорення  уроку молодого вчителя (3 клас). Мета відвідування: розвиток самоосвітніх умінь учнів як шлях до особистісного зростання

 

В.В. Якимович

3.

Ознайомлення з передовим педагогічним досвідом Шалви Амонашвілі «Гуманно-особистісні основи спілкування з дитиною – домінуюча риса школи третього тисячоліття»

 

Н.А. Білявська

4.

Науково-педагогічна творчість. Оцінка рівня всебічного розвитку особистості молодшого школяра

 

усі вчителі

5.

Зустріч із психологом. Формування позитивного психологічного клімату в дитячому колективі

 

І. О. Савєльєва

6.

Планування та проведення  тижня педагогічної майстерності вчителів початкових класів

 

усі вчителі

7.

Підсумки участі учнів 4 класу в І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

 

О.В. Анатієнко

 

8.

Зміцнення матеріальної бази кабінету вчителями, які працюють у даному кабінеті

 

усі вчителі

Завдання:

 

-продовжувати знайомитись з роботою молодих вчителів  Анатієнко О.В. та Якимович В.В.;

протягом року

Н.А. Білявська

 

-координувати колективні форми і методи роботи та самоосвіти, спрямовані на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів;

протягом року

Н.А. Білявська

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz