Понеділок, 21.06.2021, 00:58
Методичний кабінет Згурівського НВК
zgurivkanvk@gmail.com, nvkzgurivka@gmail.com 

Головна | Реєстрація | Вхід |Сайт НВК|Досягнення учнів|Музей|Географія материків|Цікава географія|Фотоальбоми| f | Вітаю Вас Гість |  
Меню сайту
Професійний ріст
Методика- практика
Педагогіка співпра
Атестація
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПЕРЕВІРКИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ

 

      Контроль якості виконання письмових робіт — важливий стимул розвитку грамотності і писемного мовлення учнів.

      Учитель повинен систематично перевіряти та оцінювати якість вико­нання письмової роботи учнями, оскільки це дає йому можливість виз­начити рівень їхніх знань, умінь і навичок і планувати навчально-корекційну роботу на діагностичній основі.

       Усі письмові роботи, зокрема диктанти, перекази, твори, а також са­мостійні роботи навчального і контрольного характеру слід перевіряти до наступного уроку.

       Перевірку слід закінчувати роботою над помилками (колективною чи самостійною).

       Письмову роботу над помилками виконують у зошитах для контроль­них робіт після їх перевірки, а продовжують закріпленням правильних написань, дій на наступних уроках у робочих зошитах.

       Кожен вид помилок як з мови, так і з математики потребує від учи­теля відповідного способу виправлення.

       Графічно неправильно написану літеру або цифру вчитель підкрес­лює і на полях чи в окремому рядку (для практичного вправляння) дає зразок правильного їх написання. Погана каліграфія свідчить про неусвідомлення учнем алгоритму дії під час написання літери (звідки починати, куди вести, де закінчити), тому під час роботи над графічними помилками варто запропонувати учням аналітичні вправи для поелементного аналізу та синтетичні — на конструювання різних літер з однакових елементів тощо. Таким вправлянням необхідно приділяти якнайбільше уваги на початковому етапі навчання письма, бо виправити набуту школярами неправильну графічну навичку прак­тично неможливо.

       Помічену в слові (в обчисленнях) помилку чи неправильно вжите слово вчитель перекреслює, а саме виправлення має зробити учень, користуючись орфографічним, перекладним чи тлумачним словни­ком, правилом у підручнику або порадившись з учителем, з кимось з однокласників.

       Під час формування графічних навичок допускається підкреслю­вання неправильної форми літери чи цифри, виправлення їх, показу­ючи цим, де саме учень припускається помилки, неправильність нахи­лу показується похилою лінією поряд зі знаком, який дитина написала неправильно.

       Стилістичні і лексичні помилки підкреслюють у тексті хвилястою лінією, а в процесі роботи над ними найтиповіші колективно обговорю­ють, внаслідок чого неправильно побудовані речення удосконалюють шляхом розгляду різноманітних пропозицій, потім записують у зошит. Після цього школярам пропонують зробити решту виправлень са­мостійно чи в парі з однокласником.

       Пунктуаційні помилки вчитель виправляє власноруч, але в процесі їх опрацювання вимагає від дітей аргументованого пояснення надписаних чи дописаних пунктуаційних знаків на основі правил чи наведення відповідних прикладів.

       За такої організації перевірки письмової роботи в учнів формуються вміння здійснювати самоперевірку, надавати взаємодопомогу, у разі по­треби користуватися довідковою літературою, насамперед — словниками.

        До виправлення помилок у письмових роботах учнів учитель має підходити диференційовано: у зошитах сильніших учнів ставити помітку на полі в рядку, в якому допущено помилку; у середніх — можна підкреслити слово з помилкою, а саме виправлення пропонується зроби­ти учням самостійно. Виправляти повністю записи потрібно в зошитах слабких учнів, подаючи правильний зразок. Такий підхід до перевірки учнівських зошитів потребує повторного їх перегляду.

        Помічену в обчисленнях помилку вчитель тільки підкреслює, а учень повинен правильно обчислити й виправити її. У зошитах школярів, які самостійно не можуть виправити неправильний результат обчислення, учитель може закреслити його і зверху написати правильний.

       Виправляти неправильний результат по написаному не дозволяється.

        Якщо учень помилився під час розв'язування складеної задачі в до­борі першої дії чи в обчисленнях у ній, треба запропонувати, щоб він правильно розв'язав усю задачу і заново переписав її розв'язання.

      Якщо задача розв'язана правильно, але нечітко (невдало) сформу­льовано одне — два запитання чи пояснення, варто підкреслити цей текст і запропонувати учневі правильно його сформулювати і записати заново.

      Усі записи, зроблені вчителем в учнівському зошиті (виправлення по­милок, підкреслення, зразки письма, оцінка, фрази типу Правильно, Уже значно краще тощо), повинні бути виконані чітко й охайно червоним чорнилом або пастою, мають бути взірцем для учнів. Пропуски помилок, неохайне виправлення, недбало написані зразки літер, цифр, слів затри­мують розвиток грамотності учнів.

 

 

 

 

 

Пам’ятка роботи над помилками в початкових класах
1.
Пропуск, заміна букв.
Перепиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. В дужках вкажи кількість звуків та букв в цьому слові. Поділи слово на склади, випиши голосні.
2. Перенос слова.
Випиши слово. Поділи його на склади. Вкажи всі можливі способи переносу.
3. Буквосполучення дж, дз.
Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на те сполучення, в якому помилка. Вкажи всі важливі способи переносу цих слів.
4. Буквосполучення йо, ьо.
Після голосного пиши буквосполучення йо, після приголосного - ьо. Випиши слово. Придумай 4 слова на те буквосполучення, в якому є помилка.
5. Подовження приголосних звуків.
Випиши слово без помилки. Підкресли місце, де було припущено помилку. Придумай і запиши 4 слова з тим подовженим приголосним звуком, на який припущено помилку.
6. Букви я, ю, є, і, ь, що позначають м'якість приголосних звуків.
Випиши слово. Придумай 5 слів з м'якими приголосними. Підкресли букви, що позначають м'якість приголосних.
7. Ненаголошені голосні [є], [и], що перевіряються наголосом.
Випиши слово. Зміни його так, щоб ненаголошений голосний склад став наголошеним. Запиши перевірне слово. Підкресли букву ненаголошеного голосного.
8. Ненаголошені голосні [є], [и], що не перевіряються наголосом (словникові слова).
Подивись у словник, запиши слово правильно. Усно склади з цим словом речення. Випиши 4 слова з ненаголошеними [є], [и], що не перевіряються наголосом.
9. Сумнівні глухі приголосні звуки.
Випиши слово. Добери слово для перевірки - зміни його так, щоб після приголосного звука був голосний. Підкресли букву сумнівного приголосного.
10. Апостроф після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї.
Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом в корені слова.
11. Знаки в кінці речення (. ? !).
Склади речення правильно. Перебудуй речення у спонукальне (питальне).
12. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.
Випиши слово правильно. Придумай і запиши 4 слова з апострофом після префіксів, які закінчуються на приголосний.
13. Префікси роз-, без- (пишуться з буквою з).
Запиши 4 слова з тим префіксом, де в тебе помилка.
14. Префікси з-, с- (перед буквами к, п, т, х, ф пишеться префікс с).
Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на припущену помилку, виділи префікс.
15. Написання префіксів і прийменників.
а) Випиши слова. Виділи префікс. Утвори від цього слова споріднені слова з різними префіксами.
б) Між словом і прийменником встав інше слово. Придумай речення з тим же прийменником.
16. Велика буква.
Випиши слово правильно. Запиши 4 слова на дане правило.
17. Суфікси - ськ, - цьк в українській мові пишуться з ь.
Запиши слово правильно. Запиши 4 слова з суфік¬сом -ськ, -цьк. Запиши їх. Правопис запам'ятай.
18. Префікси пре-, при- (префікс пре- пишеться тоді, коли його можна замінити словом «дуже»)
Випиши слово правильно. Придумай 4 слова на аналогічний правопис.
19. Правопис не з дієсловом.
(Не з дієсловом пишеться окремо, крім дієслів: нездужати, неволити, ненавидіти, нехтувати, недочувати, недосипати, недобачати).
20. Кома перед сполучниками а, але, що, щоб, ніж.
Придумай речення з тим сполучником, перед яким в тебе пропущена кома.
21. Відмінкові закінчення іменників.
Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 іменники у даній відмінковій формі.
22. Відмінкові закінчення прикметників.
Випиши слово, постав питання. Виділи закінчення. Визнач відмінок. Запиши 4 прикметники у даній відмінковій формі.
23. Особові закінчення дієслів.
Випиши слово. Виділи закінчення. Визнач дієвідміну - перевір правопис. (Букву є пишемо у закінченнях дієслів І дієвідміни; букву и - у закінченнях II дієвідміни). Запиши 4 дієслова у різних особових формах.
24. Правопис особових займенників.
Випиши займенник. Визнач особу, відмінок і число.

25. Помилка на невивчене правило.
Запиши слово правильно. Правопис запам'ятай. Склади речення з цим словом.

Методоб'єднання
Виховна робота
Накази
Новини
Вхід на сайт
Пошук
Copyright MyCorp © Згурівський НВК, 2014 р.
Створити безкоштовний сайт на uCoz